Encontrados 299 resultados para: Njihovim

 • Nemoj se klanjati njihovim kumirima niti im iskazuj štovanje; ne postupaj kako oni rade nego njihove kumire poruši i stupove im porazbijaj. (Knjiga Izlaska 23, 24)

 • Ne pravi savez ni s njima ni s njihovim kumirima. (Knjiga Izlaska 23, 32)

 • Neka dakle bude osam trenica s njihovim srebrnim podnožjima: šesnaest podnožja, dva podnožja pod prvom trenicom, a dva opet podnožja pod svakom slijedeæom trenicom. (Knjiga Izlaska 26, 25)

 • Jahve reèe Mojsiju: "Idi! Putuj odavde, ti i narod koji si izveo iz zemlje egipatske, u zemlju za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu da æu je dati njihovim potomcima. (Knjiga Izlaska 33, 1)

 • koèiæe za Prebivalište i koèiæe za dvorište s njihovim uzicama; (Knjiga Izlaska 35, 18)

 • Bilo je osam trenica s njihovim podnožjima od srebra: šesnaest podnožja, pod svakom trenicom dva. (Knjiga Izlaska 36, 30)

 • Na ulazu u Šator naprave zavjesu od ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, umjetnièki protkanu, i za nju pet stupèiæa s njihovim kukama. Vrhove stupèiæa i njihove šipke oblože zlatom, dok im pet podnožja naprave od tuèa. (Knjiga Izlaska 36, 37)

 • Oni doðu i odnesu ih u njihovim košuljama u polje izvan tabora, kako je Mojsije rekao. (Levitski zakonik 10, 5)

 • Nemojte raditi kako se radi u zemlji egipatskoj, gdje ste boravili; niti radite kako se radi u zemlji kanaanskoj, kamo vas vodim; ne povodite se za njihovim obièajima! (Levitski zakonik 18, 3)

 • Radi njih sjetit æu se Saveza s njihovim precima koje sam izveo iz zemlje egipatske naoèigled naroda da budem njihov Bog, ja Jahve." (Levitski zakonik 26, 45)

 • Od dvadeset godina naviše, za borbu sposobne u Izraelu, ti i Aron pobilježite prema njihovim jedinicama. (Knjiga Brojeva 1, 3)

 • Bili su popisani Šimunovi potomci prema njihovim rodovima i porodicama: pribilježiše se, glava po glava, imena svih muškaraca od dvadeset godina naviše, svih za borbu sposobnih. (Knjiga Brojeva 1, 22)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina