Encontrados 83 resultados para: Napravi

 • Jahve, Bog, napravi èovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane èovjek živa duša. (Knjiga Postanka 2, 7)

 • Od rebra što ga je uzeo èovjeku napravi Jahve, Bog, ženu pa je dovede èovjeku. (Knjiga Postanka 2, 22)

 • Napravi sebi korablju od smolastoga drveta; korablju naèini s prijekletima i obloži je iznutra i izvana paklinom. (Knjiga Postanka 6, 14)

 • Sara se napravi nevještom govoreæi: "Nisam se smijala." Jer se prestrašila. Ali on reèe: "Jesi, smijala si se!" (Knjiga Postanka 18, 15)

 • Izrael je volio Josipa više nego ijednog svoga sina jer je bio dijete njegove staraèke dobi; i on mu napravi kiæenu haljinu. (Knjiga Postanka 37, 3)

 • Ali baš tada on uvuèe ruku te iziðe njegov brat. A ona reèe: "Kakav li proder napravi!" Stoga mu nadjenu ime Peres. (Knjiga Postanka 38, 29)

 • Tako Josip napravi za Egipat zemljišni zakon koji i danas vrijedi: petina pripada faraonu; jedino sveæenièka imanja nisu prešla faraonu. (Knjiga Postanka 47, 26)

 • Od bagremova drva napravi i motke te ih u zlato okuj. (Knjiga Izlaska 25, 13)

 • "Pomirilište napravi takoðer od èistoga zlata. Neka bude dugo dva i pol lakta, a široko lakat i pol. (Knjiga Izlaska 25, 17)

 • Napravi jednoga kerubina za jedan kraj, a drugoga kerubina za drugi kraj. Prièvrsti ih na oba kraja Pomirilišta da s njim saèinjavaju jedan komad. (Knjiga Izlaska 25, 19)

 • "Napravi od bagremova drva stol dva lakta dug, lakat širok, a lakat i pol visok. (Knjiga Izlaska 25, 23)

 • Motke napravi od bagremova drva i u zlato ih okuj. O njima æe se stol nositi. (Knjiga Izlaska 25, 28)


“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina