Encontrados 138 resultados para: Lakata

 • A pravit æeš je ovako: neka korablja bude trista lakata u duljinu, pedeset u širinu, a trideset lakata u visinu. (Knjiga Postanka 6, 15)

 • Petnaest lakata dizale se vode povrh potonulih brda. (Knjiga Postanka 7, 20)

 • Dužina svake zavjese neka je dvadeset i osam lakata, neka joj je širina èetiri lakta. Sve zavjese neka su iste mjere. (Knjiga Izlaska 26, 2)

 • Neka duljina svake zavjese bude trideset lakata, a širina svake zavjese èetiri lakta. Tih jedanaest zavjesa neka bude iste mjere. (Knjiga Izlaska 26, 8)

 • Svaka trenica neka bude deset lakata duga, a lakat i pol široka. (Knjiga Izlaska 26, 16)

 • "Naèini žrtvenik od bagremova drva, pet lakata dug, pet lakata širok - prava èetvorina - i tri lakta visok. (Knjiga Izlaska 27, 1)

 • "Napravi i dvorište Prebivališta. Na južnoj strani napravi zavjese od prepredenog lana, sto lakata u dužinu s te strane. (Knjiga Izlaska 27, 9)

 • Isto tako za sjevernu stranu naèini plahte sto lakata duge. Njihovih dvadeset stupova i dvadeset podnožja od tuèa, ali kopèe i šipke neka su od srebra. (Knjiga Izlaska 27, 11)

 • Širini dvorišta sa zapadne strane trebat æe zavjese pedeset lakata duge, sa deset stupova i deset podnožja. (Knjiga Izlaska 27, 12)

 • Širina dvorišta prema istoènoj strani neka bude pedeset lakata. (Knjiga Izlaska 27, 13)

 • Nadalje, zavjese s jedne strane vrata neka su petnaest lakata duge, sa svoja tri stupa i njihova tri podnožja. (Knjiga Izlaska 27, 14)

 • A s druge strane neka su zavjese opet petnaest lakata, sa svoja tri stupa i njihova tri podnožja. (Knjiga Izlaska 27, 15)


“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina