Encontrados 450 resultados para: Krv

 • Jahve nastavi: "Što si uèinio? Slušaj! Krv brata tvoga iz zemlje k meni vièe. (Knjiga Postanka 4, 10)

 • Stoga budi proklet na zemlji koja je rastvorila usta da proguta s ruke tvoje krv brata tvoga! (Knjiga Postanka 4, 11)

 • Samo ne smijete jesti mesa u kojem je još duša, to jest njegova krv. (Knjiga Postanka 9, 4)

 • A za vašu krv, za vaš život, tražit æu obraèun: tražit æu ga od svake životinje; i od èovjeka za njegova druga tražit æu obraèun za ljudski život. (Knjiga Postanka 9, 5)

 • Tko prolije krv èovjekovu, njegovu æe krv èovjek proliti! Jer na sliku Božju stvoren je èovjek! (Knjiga Postanka 9, 6)

 • Svako muško meðu vama, kroz vaša pokoljenja, kad mu se navrši osam dana, neka bude obrezano; i rob, roðen u vašem domu, i onaj što bude kupljen od stranca, koji ne bude od vaše krvi. (Knjiga Postanka 17, 12)

 • Ne prolijevajte krvi" - dalje je govorio Ruben. "Bacite ga u èatrnju u pustari; ali ne dižite na nj ruke!" Htio ga je tako izbaviti iz njihovih šaka i odvesti ocu. (Knjiga Postanka 37, 22)

 • Tada reèe Juda svojoj braæi: "Što æemo postiæi ako ubijemo svog brata a krv njegovu sakrijemo? (Knjiga Postanka 37, 26)

 • A oni uzmu Josipovu haljinu, zakolju jedno kozle i haljinu zamoèe u krv. (Knjiga Postanka 37, 31)

 • Ruben im odvrati: "Zar vam nisam govorio: Ne ogrešujte se o mladiæa! Ali vi niste slušali. Sad se traži raèun za njegovu krv." (Knjiga Postanka 42, 22)

 • Svog magarca za lozu privezuje, mlado magarice svoje za èokot. U vinu on kupa svoju odjeæu svoju halju u krvi od grožða. (Knjiga Postanka 49, 11)

 • A ako ih oba ova znamenja ne uvjere pa ti ne povjeruju, zahvati vode iz Rijeke i prolij je po suhu. Voda što je budeš iz Rijeke uzeo na suhu æe se u krv pretvoriti." (Knjiga Izlaska 4, 9)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina