Encontrados 134 resultados para: Kola

 • A naredi i ovo: 'Ovako uèinite: Iz zemlje egipatske potjerajte kola za svoju djecu i svoje žene, uzmite oca i doðite. (Knjiga Postanka 45, 19)

 • Sinovi Izraelovi tako uèine. Po faraonovoj zapovijedi Josip im dade kola i popudbinu. (Knjiga Postanka 45, 21)

 • Ali kad mu ispripovjediše sve što im je Josip rekao i kad vidje kola što ih je Josip poslao da ga prevezu, duh njihova oca Jakova oživje. (Knjiga Postanka 45, 27)

 • I Jakov krene iz Beer Šebe. Sinovi Izraelovi postave svoga oca Jakova, svoju djecu i svoje žene u kola što ih je faraon poslao da ga prevezu. (Knjiga Postanka 46, 5)

 • Josip upregne svoja kola i zaputi se u Gošen - u susret svome ocu Izraelu. Stupivši preda nj, pade mu oko vrata i dugo je tako plakao. (Knjiga Postanka 46, 29)

 • S njim su išla i kola i konjanici: bila je to vrlo duga povorka. (Knjiga Postanka 50, 9)

 • Zato opremi faraon svoja kola i povede svoju vojsku. (Knjiga Izlaska 14, 6)

 • Uze šest stotina svojih kola sve poizbor i ostala kola po Egiptu. I u svima bijahu štitonoše. (Knjiga Izlaska 14, 7)

 • Egipæani: svi faraonovi konji, kola i konjanici, nagnu za njima u more, u potjeru. (Knjiga Izlaska 14, 23)

 • Zakoèi toèkove njihovih kola da su se jedva naprijed micali. "Bježimo od Izraelaca!" - povièu Egipæani, "jer Jahve se za njih bori protiv Egipæana!" Tada æe Jahve Mojsiju: (Knjiga Izlaska 14, 25)

 • "Pruži ruku nad more da se vode vrate na Egipæane, na njihova kola i konjanike." (Knjiga Izlaska 14, 26)

 • Tako vode, slijevajuæi se natrag, potope kola, konjanike i svu vojsku faraonovu koja bijaše pošla u potjeru za Izraelcima - u more. I ne ostade od njih ni jedan jedini. (Knjiga Izlaska 14, 28)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina