Encontrados 335 resultados para: Kada

 • Kada su prošla dva mjeseca, ona se vrati ocu i on izvrši na njoj zavjet što ga bijaše uèinio. I nikada nije upoznala èovjeka. Otada je potekao obièaj u Izraelu (Knjiga o sucima 11, 39)

 • Zatim Gileaðani presjekoše Efrajimu jordanske gazove, i kada bi koji bjegunac Efrajimov rekao: "Pustite me da prijeðem", Gileaðani bi ga pitali: "Jesi li Efrajimovac?" A kada bi on odgovorio: "Nisam", (Knjiga o sucima 12, 5)

 • Jiftah je sudio Izraelu šest godina. A kada je Gileaðanin Jiftah umro, pokopaše ga u njegovu gradu, u Gileadu. (Knjiga o sucima 12, 7)

 • Manoah ustade, poðe za ženom i kada doðe k èovjeku, upita ga: "Jesi li ti onaj što je govorio s ovom ženom?" A on odgovori: "Jesam." (Knjiga o sucima 13, 11)

 • "Kada se ispuni ono što si rekao", opet æe Manoah, "po kojim propisima i kako treba postupati s djetetom?" (Knjiga o sucima 13, 12)

 • reèe tada Anðelu Jahvinu: "Kako ti je ime, da te možemo èastiti kada se ispuni što si obeæao." (Knjiga o sucima 13, 17)

 • Kada se poèe dizati plamen sa žrtvenika k nebu, podiže se Anðeo Jahvin u tome plamenu. Kad to vidješe Manoah i njegova žena, padoše nièice. (Knjiga o sucima 13, 20)

 • Poslije nekog vremena, kada se vratio da je odvede, Samson skrenu da vidi mrtvog lava, a to u mrtvom lavu roj pèela i med. (Knjiga o sucima 14, 8)

 • On uze meda u ruke i jeo ga je iduæi putem. Kada se vratio k ocu i majci, dade ga i njima te i oni jedoše; ali im ne reèe da ga je uzeo iz mrtvog lava. (Knjiga o sucima 14, 9)

 • Kada doðete, naæi æete ondje bezbrižan narod. Zemlja je prostrana. Bog je predao u vaše ruke mjesto koje ne oskudijeva ni u èemu što rodi zemlja!" (Knjiga o sucima 18, 10)

 • Kada poèeše vikati za Danovim sinovima, oni se obazreše i rekoše Miki: "Što ti je? Što ste se skupili?" (Knjiga o sucima 18, 23)

 • I Danovci namjestiše sebi rezani i ljeveni idol. A Jonatan, sin Geršona, sina Mojsijeva, a zatim njegovi sinovi, bijahu sveæenici Danova plemena do dana kada je narod bio odveden u izgnanstvo. (Knjiga o sucima 18, 30)


“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina