Encontrados 3582 resultados para: Jahve

 • Uto èuju korak Jahve, Boga, koji je šetao vrtom za dnevnog povjetarca. I sakriju se - èovjek i njegova žena - pred Jahvom, Bogom, meðu stabla u vrtu. (Knjiga Postanka 3, 8)
 • Jahve, Bog, zovne èovjeka: "Gdje si?" - reèe mu. (Knjiga Postanka 3, 9)

 • Jahve, Bog, reèe ženi: "Što si to uèinila?" "Zmija me prevarila pa sam jela", odgovori žena. (Knjiga Postanka 3, 13)

 • Nato Jahve, Bog, reèe zmiji: "Kad si to uèinila, prokleta bila meðu svim životinjama i svom zvjeradi divljom! Po trbuhu svome puzat æeš i zemlju jesti sveg života svog! (Knjiga Postanka 3, 14)

 • I naèini Jahve, Bog, èovjeku i njegovoj ženi odjeæu od krzna pa ih odjenu. (Knjiga Postanka 3, 21)

 • Zato ga Jahve, Bog, istjera iz vrta edenskoga da obraðuje zemlju iz koje je i uzet. (Knjiga Postanka 3, 23)

 • Èovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zaèe i rodi Kajina, pa reèe: "Muško sam èedo stekla pomoæu Jahve!" (Knjiga Postanka 4, 1)
 • A prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve po izbor pretilinu. Jahve milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu, (Knjiga Postanka 4, 4)

 • I Jahve reèe Kajinu: "Zašto si ljut? Zašto ti je lice namrgoðeno? (Knjiga Postanka 4, 6)

 • Potom Jahve zapita Kajina: "Gdje ti je brat Abel?" "Ne znam", odgovori. "Zar sam ja èuvar brata svoga?" (Knjiga Postanka 4, 9)

 • Jahve nastavi: "Što si uèinio? Slušaj! Krv brata tvoga iz zemlje k meni vièe. (Knjiga Postanka 4, 10)

 • A Jahve mu reèe: "Ne! Nego tko ubije Kajina, sedmerostruka osveta na njemu æe se izvršiti!" I Jahve stavi znak na Kajina, da ga tko, našavši ga, ne ubije. (Knjiga Postanka 4, 15)
“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina