Encontrados 150 resultados para: Gradove

 • i uništi one gradove i svu onu ravnicu, sve žitelje gradske i sve raslinstvo na zemlji. (Knjiga Postanka 19, 25)

 • Tako se Bog, dok je zatirao gradove u ravnici u kojima je Lot boravio, sjetio Abrahama i uklonio Lota ispred propasti. (Knjiga Postanka 19, 29)

 • on je - u tih sedam godina što ih je egipatska zemlja uživala - kÓupio od razlièite ljetine i hranu pohranjivao u gradove, smještajuæi u svakom gradu urod iz okolnih polja. (Knjiga Postanka 41, 48)

 • I postaviše nad njima nadglednike da ih tlaèe teškim radovima. Tako su faraonu sagradili gradove-skladišta: Pitom i Ramses. (Knjiga Izlaska 1, 11)

 • Na vas æu dovesti maè neka se iskali osvetom za Savez. A kad se zbijete u svoje gradove, poslat æu na vas kugu i bit æete predani u ruke neprijatelju. (Levitski zakonik 26, 25)

 • Gradove æu vaše pretvoriti u ruševine; svetišta æu vaša opustošiti, vaš ugodni miris neæu više mirisati. (Levitski zakonik 26, 31)

 • Tada se Izrael ovako zavjetova Jahvi: "Ako u moje ruke izruèiš ovaj narod, potpuno æu uništiti njegove gradove." (Knjiga Brojeva 21, 2)

 • Jahve usliša glas Izraela i predade mu Kanaance. A Izrael njih i njihove gradove 'heremom' uništi. Stoga se ono mjesto prozva Horma. (Knjiga Brojeva 21, 3)

 • Izrael zauzme sve one gradove i Izrael se nastani u svim onim gradovima Amorejaca; u Hešbonu i svim njegovim naseljima. (Knjiga Brojeva 21, 25)

 • Ognjem spale sve gradove njihove u kojima se živjeli i sva njihova naselja, (Knjiga Brojeva 31, 10)

 • Onda se oni primaknu k njemu i reknu: "Mi bismo ovdje podigli torove za svoje blago i gradove za svoju nejaèad, (Knjiga Brojeva 32, 16)

 • Sazidajte, dakle, gradove za svoju nejaèad i torove za svoju stoku, ali izvršite što ste obeæali." (Knjiga Brojeva 32, 24)


“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina