Encontrados 261 resultados para: Doma

 • Neka s vama bude po jedan èovjek od svakoga plemena, glavari svoga pradjedovskog doma. (Knjiga Brojeva 1, 4)

 • Kad sutradan Mojsije uðe u Šator svjedoèanstva, gle: štap Arona iz doma Levijeva propupao! Potjerala mladica, procvjetao cvijet i sazreli bademi. (Knjiga Brojeva 17, 23)

 • Pridruži k sebi i svoju braæu od Levijeva plemena - tvoga pradjedovskog doma - neka ti se prikljuèe da ti poslužuju, tebi i tvojim sinovima s tobom, pred Šatorom svjedoèanstva. (Knjiga Brojeva 18, 2)

 • Na naše je oèi Jahve uèinio velike i strašne znakove i èudesa protiv Egipta, protiv faraona i protiv svega doma njegova, (Ponovljeni zakon 6, 22)

 • neka njegova snaha k njemu pristupi na oèi starješine pa mu skine s noge sandalu, pljune mu u lice i kaže ove rijeèi: 'Ovako se radi èovjeku koji neæe da podigne doma svome bratu!' (Ponovljeni zakon 25, 9)

 • Spališe grad i sve što bijaše u njemu: uzeše samo srebro, zlato, tuèano i željezno posuðe i staviše u riznicu Doma Jahvina. (Jošua 6, 24)

 • neka gora bude tvoja. Ako je šumovita, iskrèi je pa æe obronci biti posjed doma tvoga. Istjerat æeš sigurno Kanaance ako i imaju željezna kola, ako i jesu jaki." (Jošua 17, 18)

 • Jahve, Bog naš, izveo je nas i naše oce iz Egipta, iz doma robovanja, i on je pred našim oèima uèinio velika èudesa i èuvao nas cijelim putem kojim smo išli i meðu svim narodima kroz koje smo prolazili. (Jošua 24, 17)

 • Amorejci su se zadržali u Har-Heresu, Ajalonu i Šaalbimu, ali kad je ruka Josipova doma ojaèala, bila im je nametnuta tlaka. (Knjiga o sucima 1, 35)

 • Gle, dolaze dani kad æu odsjeæi mišicu tvoju i mišicu doma oca tvojega, tako da više neæe biti starca u tvom domu. (Prva knjiga o Samuelu 2, 31)

 • Zadržat æu ipak nekoga od tvojih kod oltara svoga, samo zato da mu sahnu oèi i vene duša njegova, ali sve mnoštvo doma tvoga poginut æe od ljudskoga maèa. (Prva knjiga o Samuelu 2, 33)

 • A koji god ostane od tvoga doma, dolazit æe da mu se pokloni i da izmoli srebrn novèiæ ili hljeb kruha i kazat æe: 'Molim te, primi me u kakvu god službu sveæenièku, da imam zalogaj kruha.'" (Prva knjiga o Samuelu 2, 36)


“Todas as percepções humanas, de onde quer que venham, incluem o bem e o mal. É necessário saber determinar e assimilar todo o bem e oferecê-lo a Deus, e eliminar todo o mal.” São Padre Pio de Pietrelcina