Encontrados 256 resultados para: Bože

 • Onda reèe: "Oh, Jahve, Bože moga gospodara Abrahama, molim te, iziði mi danas u susret i mome gospodaru Abrahamu milost iskaži! (Knjiga Postanka 24, 12)

 • Danas doðoh na studenac i rekoh: 'Jahve, Bože moga gospodara Abrahama, ako si voljan da uspješno završim putovanje što sam ga poduzeo, (Knjiga Postanka 24, 42)

 • Onda se Jakov pomoli: "O Bože oca moga Abrahama! Bože oca moga Izaka! O Jahve, koji si mi naredio: 'Vrati se u svoj rodni kraj, i ja æu ti biti dobrostiv!' (Knjiga Postanka 32, 10)

 • Tada zavapi Mojsije Jahvi: "Bože, molim te, ozdravi je!" (Knjiga Brojeva 12, 13)

 • Oni popadoše nièice i povikaše: "Bože! Bože životnog duha u svakome tijelu! Zar æeš se razgnjeviti na svu zajednicu kad je samo jedan sagriješio!" (Knjiga Brojeva 16, 22)

 • Brda se tresla pred tobom, o Jahve, Jahve, Bože Izraelov! (Knjiga o sucima 5, 5)

 • Govorili su: "Zašto se, o Jahve, Bože Izraelov, ova nesreæa morala dogoditi da Izraelu danas nestane jednog plemena?" (Knjiga o sucima 21, 3)

 • Tada se Šaul pomoli: "Jahve, Bože Izraelov, zašto nisi danas odgovorio svome sluzi? Ako je krivnja na meni ili na mome sinu Jonatanu, Jahve, Bože Izraelov, daj Urim; ako li je krivnja na tvom narodu Izraelu, daj Tumim." I ždrijeb pade na Šaula i Jonatana, a narod izaðe slobodan. (Prva knjiga o Samuelu 14, 41)

 • Nato se David pomoli: "Jahve, Bože Izraelov, tvoj je sluga èuo da Šaul sprema navalu na Keilu da razori grad zbog mene. (Prva knjiga o Samuelu 23, 10)

 • Hoæe li Šaul doæi kao što je tvoj sluga èuo? Jahve, Bože Izraelov, odgovori svome sluzi!" A Jahve odgovori: "Doæi æe!" (Prva knjiga o Samuelu 23, 11)

 • Jer si ti, Jahve nad vojskama, Bože Izraelov, objavio svome sluzi ovo: 'Ja æu ti podiæi dom.' Zato je tvoj sluga smogao hrabrosti da ti se pomoli ovom molitvom. (Druga knjiga o Samuelu 7, 27)

 • Bože moj, peæino moja kojoj se utjeèem, štite moj, spasenje moje, tvrðavo moja! Ti me izbavljaš od nasilja. (Druga knjiga o Samuelu 22, 3)


“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina