Encontrados 339 resultados para: Žena

 • Poslije nekog vremena žena njegova gospodara zagleda se u Josipa i reèe mu: "Legni sa mnom!" (Knjiga Postanka 39, 7)

 • On u ovoj kuæi nema više vlasti negoli ja i ništa mi ne krati, osim tebe, jer si njegova žena. Pa kako bih ja mogao uèiniti tako veliku opaèinu i sagriješiti protiv Boga!" (Knjiga Postanka 39, 9)

 • Tvoj sluga, otac moj, odvrati nam: 'Kako znate, žena mi je rodila dva sina. (Knjiga Postanka 44, 27)

 • Tako je sve Jakovljeve èeljadi što je od njega poteklo i u Egipat doselilo - ne ukljuèujuæi žena Jakovljevih sinova - u svemu šezdeset i šest osoba. (Knjiga Postanka 46, 26)

 • Ondje je sahranjen Abraham i njegova žena Sara; sahranjeni su ondje Izak i njegova žena Rebeka; ondje sam ja sahranio Leu. (Knjiga Postanka 49, 31)

 • Žena zaèe i rodi sina. Vidjevši kako je krasan, krila ga je tri mjeseca. (Knjiga Izlaska 2, 2)

 • "Uzmi ovo dijete", rekne joj faraonova kæi, "i odgoji mi ga, a ja æu te plaæati." Tako žena uzme dijete i othrani ga. (Knjiga Izlaska 2, 9)

 • Svaka æe žena zatražiti od svoje susjede i stanarke u svojoj kuæi nakita srebrnog i zlatnog i odjeæe. To stavite na svoje sinove i kæeri. Tako æete oplijeniti Egipæane." (Knjiga Izlaska 3, 22)

 • Kaži svijetu neka svaki èovjek ište od svoga susjeda i svaka žena od svoje susjede srebrnih i zlatnih dragocjenosti." (Knjiga Izlaska 11, 2)

 • Poðu tako Izraelci iz Ramsesa prema Sukotu. Bilo je oko šest stotina tisuæa pješaka, osim žena i djece. (Knjiga Izlaska 12, 37)

 • Ako doðe sam, neka sam i ode; ako li je oženjen, neka s njim ide i njegova žena. (Knjiga Izlaska 21, 3)

 • Ako mu gospodar nabavi ženu, pa mu ona rodi bilo sinova bilo kæeri, i žena i njezina djeca neka pripadnu njezinu gospodaru, a on neka ide sam. (Knjiga Izlaska 21, 4)


“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina