Encontrados 22 resultados para: Šeba

 • Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan. (Knjiga Postanka 10, 7)
 • Obal, Abimael, Šeba, (Knjiga Postanka 10, 28)

 • Zato se ono mjesto nazvalo Beer Šeba; jer se njih dvojica ondje zakleše. (Knjiga Postanka 21, 31)

 • A od Jokšana rodili se Šeba i Dedan. Dedanovi su potomci: Ašurci, Letušci i Leumci. (Knjiga Postanka 25, 3)

 • On ga prozva Šiba. Zato je ime onom gradu do danas - Beer Šeba. (Knjiga Postanka 26, 33)

 • Hasar Šual, Beer Šeba s pripadnim podruèjima; (Jošua 15, 28)

 • Dodijeljena im je kao baština: Beer Šeba, Šeba, Molada; (Jošua 19, 2)
 • David se propita za tu ženu i rekoše mu: "Pa to je Bat-Šeba, kæi Eliamova i žena Urije Hetita!" (Druga knjiga o Samuelu 11, 3)

 • Ondje se sluèajno našao opak èovjek po imenu Šeba, Bikrijev sin, Benjaminovac. On zatrubi u rog i viknu: "Mi nemamo udjela na Davidu ni baštine na Jišajevu sinu! Svaki svome šatoru, Izraele!" (Druga knjiga o Samuelu 20, 1)

 • Tada David reèe Abišaju: "Sad æe nam Bikrijev sin Šeba biti opasniji nego Abšalom. Zato uzmi ljude svoga gospodara i poði za njim u potjeru da se ne domogne tvrdih gradova i ne izmakne nam iz oèiju!" (Druga knjiga o Samuelu 20, 6)

 • Šeba je prošao kroza sva izraelska plemena sve do Abel Bet Maake i svi Bikrani s njim. Skupiše se oni i poðoše za njim. (Druga knjiga o Samuelu 20, 14)

 • Ne radi se o tome, nego je jedan èovjek iz Efrajimove gore, po imenu Šeba, Bikrijev sin, podigao ruku na kralja, na Davida. Predajte samo njega, pa æu otiæi od grada!" Žena odgovori Joabu: "Dobro. Odmah æe ti njegovu glavu baciti preko zida!" (Druga knjiga o Samuelu 20, 21)
“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina