Encontrados 262 resultados para: Èetiri

 • Vrijeme što su ga Izraelci proveli u Egiptu iznosilo je èetiri stotine i trideset godina. (Knjiga Izlaska 12, 40)

 • I kad se navrši èetiri stotine i trideset godina - toèno onoga dana - sve èete Jahvine iziðoše iz zemlje egipatske. (Knjiga Izlaska 12, 41)

 • Salij za nj èetiri zlatna koluta; prikuj ih za èetiri njegove noge; dva koluta s jedne strane, a dva s druge. (Knjiga Izlaska 25, 12)

 • Nadalje, uspravi mu èetiri koluta od zlata pa mu ih prièvrsti na njegova èetiri nožna ugla. (Knjiga Izlaska 25, 26)

 • Na samome svijeænjaku neka budu èetiri èaše u obliku bademova cvijeta, svaka s èaškom i laticama. (Knjiga Izlaska 25, 34)

 • Dužina svake zavjese neka je dvadeset i osam lakata, neka joj je širina èetiri lakta. Sve zavjese neka su iste mjere. (Knjiga Izlaska 26, 2)

 • Neka duljina svake zavjese bude trideset lakata, a širina svake zavjese èetiri lakta. Tih jedanaest zavjesa neka bude iste mjere. (Knjiga Izlaska 26, 8)

 • Objesi je na èetiri stupa od bagremova drva, zlatom obložena, s kopèama od zlata, a na èetiri podnožja od srebra. (Knjiga Izlaska 26, 32)

 • Na njegova èetiri ugla naèini rogove. Neka mu rogovi budu u jednome komadu s njim. I tuèem ga okuj. (Knjiga Izlaska 27, 2)

 • a na èetiri ugla mrežicu ispod izboèine žrtvenika, tako da zahvati do sredine žrtvenika. (Knjiga Izlaska 27, 5)

 • Za dvorišni ulaz: vezen zastor od dvadeset lakata, od ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana; i sa svoja èetiri stupa i njihova èetiri podnožja. (Knjiga Izlaska 27, 16)

 • Na njemu poredaj èetiri reda dragulja. U prvome redu neka bude: rubin, topaz i alem; (Knjiga Izlaska 28, 17)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina