1. Ima li dakle u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva Duha, ima li kakva srca i samilosti,

2. ispunite me radošæu: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite;

3. nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego - u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe;

4. ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tièe drugih!

5. Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu:

6. On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom,

7. nego sam sebe "oplijeni" uzevši lik sluge, postavši ljudima slièan; oblièjem èovjeku nalik,

8. ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.

9. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom,

10. da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika.

11. I svaki æe jezik priznati: "Isus Krist jest Gospodin!" - na slavu Boga Oca.

12. Tako, ljubljeni moji, poslušni kako uvijek bijaste, ne samo kao ono za moje nazoènosti nego mnogo više sada, za moje nenazoènosti, sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja!

13. Da, Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati.

14. Sve èinite bez mrmljanja i oklijevanja

15. da budete besprijekorni i èisti, djeca Božja neporoèna posred poroda izopaèena i lukava u kojem svijetlite kao svjetlila u svijetu

16. držeæi rijeè Života meni na ponos za Dan Kristov, što nisam zaludu trèao niti se zaludu trudio.

17. Naprotiv, ako se ja i izlijevam za žrtvu i bogoslužje, za vjeru vašu, radostan sam i radujem se sa svima vama.

18. A tako i vi budite radosni i radujte se sa mnom.

19. Nadam se u Gospodinu Isusu da æu vam uskoro poslati Timoteja da mi odlane kad saznam što je s vama.

20. Nikoga doista nemam tako srodne duše tko bi se kao on svojski za vas pobrinuo

21. jer svi traže svoje, a ne ono što je Isusa Krista.

22. A prokušanost vam je njegova poznata: kao dijete s ocem služio je sa mnom evanðelju.

23. Njega se dakle nadam poslati tek što razvidim što je sa mnom.

24. A uvjeren sam u Gospodinu da æu i sam uskoro doæi.

25. Smatrao sam potrebnim poslati k vama Epafrodita, brata, suradnika i suborca moga kojega ste poslali da mi poslužuje u potrebi.

26. Jer je èeznuo za svima vama i bio zabrinut što ste saznali da je obolio.

27. I doista je gotovo na smrt bio obolio, ali Bog mu se smilovao, ne samo njemu nego i meni, da me ne zadesi žalost na žalost.

28. Brže ga dakle poslah da se, pošto ga vidite, opet obradujete, i ja da budem manje žalostan.

29. Primite ga dakle u Gospodinu sa svom radosti i poštujte takve

30. jer se za djelo Kristovo smrti sasvim približio, životnoj se pogibli izložio da nadopuni ono u èemu me vi ne mogoste poslužiti.

“O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina