6. τότε ἁλεῖται ὡς ἔλαφος ὁ χωλός καὶ τρανὴ ἔσται γλῶσσα μογιλάλων ὅτι ἐρράγη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ καὶ φάραγξ ἐν γῇ διψώσῃ
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina