1. kai edeixen moi ihsoun ton ierea ton megan estwta pro proswpou aggelou kuriou kai o diaboloV eisthkei ek dexiwn autou tou antikeisqai autw

2. kai eipen kurioV proV ton diabolon epitimhsai kurioV en soi diabole kai epitimhsai kurioV en soi o eklexamenoV thn ierousalhm ouk idou touto wV daloV exespasmenoV ek puroV

3. kai ihsouV hn endedumenoV imatia rupara kai eisthkei pro proswpou tou aggelou

4. kai apekriqh kai eipen proV touV esthkotaV pro proswpou autou legwn afelete ta imatia ta rupara ap' autou kai eipen proV auton idou afhrhka taV anomiaV sou kai endusate auton podhrh

5. kai epiqete kidarin kaqaran epi thn kefalhn autou kai periebalon auton imatia kai epeqhkan kidarin kaqaran epi thn kefalhn autou kai o aggeloV kuriou eisthkei

6. kai diemarturato o aggeloV kuriou proV ihsoun legwn

7. tade legei kurioV pantokratwr ean en taiV odoiV mou poreuh kai ean ta prostagmata mou fulaxhV kai su diakrineiV ton oikon mou kai ean diafulaxhV kai ge thn aulhn mou kai dwsw soi anastrefomenouV en mesw twn esthkotwn toutwn

8. akoue dh ihsou o iereuV o megaV su kai oi plhsion sou oi kaqhmenoi pro proswpou sou dioti andreV teratoskopoi eisi dioti idou egw agw ton doulon mou anatolhn

9. dioti o liqoV on edwka pro proswpou ihsou epi ton liqon ton ena epta ofqalmoi eisin idou egw orussw boqron legei kurioV pantokratwr kai yhlafhsw pasan thn adikian thV ghV ekeinhV en hmera mia

10. en th hmera ekeinh legei kurioV pantokratwr sugkalesete ekastoV ton plhsion autou upokatw ampelou kai upokatw sukhV

“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina