1. aiteisqe ueton para kuriou kaq' wran proimon kai oyimon kurioV epoihsen fantasiaV kai ueton ceimerinon dwsei autoiV ekastw botanhn en agrw

2. dioti oi apofqeggomenoi elalhsan kopouV kai oi manteiV oraseiV yeudeiV kai ta enupnia yeudh elaloun mataia parekaloun dia touto exhrqhsan wV probata kai ekakwqhsan dioti ouk hn iasiV

3. epi touV poimenaV parwxunqh o qumoV mou kai epi touV amnouV episkeyomai kai episkeyetai kurioV o qeoV o pantokratwr to poimnion autou ton oikon iouda kai taxei autouV wV ippon eupreph autou en polemw

4. kai ex autou epebleyen kai ex autou etaxen kai ex autou toxon en qumw ex autou exeleusetai paV o exelaunwn en tw autw

5. kai esontai wV machtai patounteV phlon en taiV odoiV en polemw kai parataxontai dioti kurioV met' autwn kai kataiscunqhsontai anabatai ippwn

6. kai katiscusw ton oikon iouda kai ton oikon iwshf swsw kai katoikiw autouV oti hgaphsa autouV kai esontai on tropon ouk apestreyamhn autouV dioti egw kurioV o qeoV autwn kai epakousomai autoiV

7. kai esontai wV machtai tou efraim kai carhsetai h kardia autwn wV en oinw kai ta tekna autwn oyontai kai eufranqhsontai kai careitai h kardia autwn epi tw kuriw

8. shmanw autoiV kai eisdexomai autouV dioti lutrwsomai autouV kai plhqunqhsontai kaqoti hsan polloi

9. kai sperw autouV en laoiV kai oi makran mnhsqhsontai mou ekqreyousin ta tekna autwn kai epistreyousin

10. kai epistreyw autouV ek ghV aiguptou kai ex assuriwn eisdexomai autouV kai eiV thn galaaditin kai eiV ton libanon eisaxw autouV kai ou mh upoleifqh ex autwn oude eiV

11. kai dieleusontai en qalassh stenh kai pataxousin en qalassh kumata kai xhranqhsetai panta ta baqh potamwn kai afaireqhsetai pasa ubriV assuriwn kai skhptron aiguptou periaireqhsetai

12. kai katiscusw autouV en kuriw qew autwn kai en tw onomati autou katakauchsontai legei kurioV

“Lembre-se de que você tem no Céu não somente um pai, mas também uma Mãe”. São Padre Pio de Pietrelcina