1. sunacqhte kai sundeqhte to eqnoV to apaideuton

2. pro tou genesqai umaV wV anqoV paraporeuomenon pro tou epelqein ef' umaV orghn kuriou pro tou epelqein ef' umaV hmeran qumou kuriou

3. zhthsate ton kurion panteV tapeinoi ghV krima ergazesqe kai dikaiosunhn zhthsate kai apokrinesqe auta opwV skepasqhte en hmera orghV kuriou

4. dioti gaza dihrpasmenh estai kai askalwn estai eiV afanismon kai azwtoV meshmbriaV ekrifhsetai kai akkarwn ekrizwqhsetai

5. ouai oi katoikounteV to scoinisma thV qalasshV paroikoi krhtwn logoV kuriou ef' umaV canaan gh allofulwn kai apolw umaV ek katoikiaV

6. kai estai krhth nomh poimniwn kai mandra probatwn

7. kai estai to scoinisma thV qalasshV toiV kataloipoiV oikou iouda ep' autouV nemhsontai en toiV oikoiV askalwnoV deilhV katalusousin apo proswpou uiwn iouda oti epeskeptai autouV kurioV o qeoV autwn kai apestreye thn aicmalwsian autwn

8. hkousa oneidismouV mwab kai kondulismouV uiwn ammwn en oiV wneidizon ton laon mou kai emegalunonto epi ta oria mou

9. dia touto zw egw legei kurioV twn dunamewn o qeoV israhl dioti mwab wV sodoma estai kai oi uioi ammwn wV gomorra kai damaskoV ekleleimmenh wV qimwnia alwnoV kai hfanismenh eiV ton aiwna kai oi kataloipoi laou mou diarpwntai autouV kai oi kataloipoi eqnouV mou klhronomhsousin autouV

10. auth autoiV anti thV ubrewV autwn dioti wneidisan kai emegalunqhsan epi ton kurion ton pantokratora

11. epifanhsetai kurioV ep' autouV kai exoleqreusei pantaV touV qeouV twn eqnwn thV ghV kai proskunhsousin autw ekastoV ek tou topou autou pasai ai nhsoi twn eqnwn

12. kai umeiV aiqiopeV traumatiai romfaiaV mou este

13. kai ektenei thn ceira autou epi borran kai apolei ton assurion kai qhsei thn nineuh eiV afanismon anudron wV erhmon

14. kai nemhsontai en mesw authV poimnia kai panta ta qhria thV ghV kai camaileonteV kai ecinoi en toiV fatnwmasin authV koitasqhsontai kai qhria fwnhsei en toiV diorugmasin authV korakeV en toiV pulwsin authV dioti kedroV to anasthma authV

15. auth h poliV h faulistria h katoikousa ep' elpidi h legousa en kardia authV egw eimi kai ouk estin met' eme eti pwV egenhqh eiV afanismon nomh qhriwn paV o diaporeuomenoV di' authV suriei kai kinhsei taV ceiraV autou

“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina