1. Evo što mi pokaza Jahve Gospod: gle, kotarica zrela ploda:

2. "Što vidiš, Amose?" - upita me. "Kotaricu zrela ploda", rekoh. Tada mi Jahve reèe: "Moj narod izraelski dozreo je za propast; neæu ga više štedjeti.

3. I hramske æe pjevaèice jaukati toga dana - rijeè je Jahve Gospoda - bit æe mnoštvo trupla, svuda æe se bacati."

4. Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika i satirete uboge u zemlji!

5. Kažete: "Kad li æe mlaðak proæi, da prodamo žito, i subota, da tržimo pšenicu. Smanjujuæ' efu, poveæavajuæi šekel, da varamo krivim mjerama:

6. da kupimo siromaha za novac, potrebita za sandale, i da prodajemo otražak od žita.

7. Zakle se Jahve Ponosom Jakovljevim: "Dovijeka neæu zaboraviti nijednoga vašeg djela."

8. Neæe l' se od toga zemlja potresti, protužiti svi njeni stanovnici, neæe li se sva podiæi kao Nil, spustiti kao Rijeka egipatska?

9. "Toga æu dana - rijeè je Jahve Gospoda - uèiniti da sunce zapadne u podne, i pomraèit æu zemlju u po bijela dana.

10. Okrenut æu svetkovine vaše u kuknjavu i sve vaše pjevanje u tužaljku; obuæi æu u kostrijet svako bedro, oæelavit æu svaku glavu. Bit æe kao kad se tuži za jedincem, i što ostane, bit æe kao dan gorèine."

11. "Evo, dani dolaze - rijeè je Jahve Gospoda - kad æu poslati glad na zemlju, ne glad kruha ni žeð vode, veæ slušanja rijeèi Jahvine.

12. Tumarat æe od mora do mora, od sjevera do istoka potucati se ištuæi rijeè Jahvinu, ali je neæe naæi.

13. U onaj æe dan obamirati od žeði lijepe djevojke i mladiæi.

14. Koji se kunu Grijehom samarijskim i zaklinju se: 'Tako živ bio bog tvoj, Dane!' i: 'Tako živ bio Ljubimac tvoj, Beer Šebo!' oni æe pasti i nikad ustati neæe."

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina