1. pasa yuch exousiaiV uperecousaiV upotassesqw ou gar estin exousia ei mh apo qeou ai de ousai exousiai upo tou qeou tetagmenai eisin

2. wste o antitassomenoV th exousia th tou qeou diatagh anqesthken oi de anqesthkoteV eautoiV krima lhyontai

3. oi gar arconteV ouk eisin foboV twn agaqwn ergwn alla twn kakwn qeleiV de mh fobeisqai thn exousian to agaqon poiei kai exeiV epainon ex authV

4. qeou gar diakonoV estin soi eiV to agaqon ean de to kakon poihV fobou ou gar eikh thn macairan forei qeou gar diakonoV estin ekdikoV eiV orghn tw to kakon prassonti

5. dio anagkh upotassesqai ou monon dia thn orghn alla kai dia thn suneidhsin

6. dia touto gar kai forouV teleite leitourgoi gar qeou eisin eiV auto touto proskarterounteV

7. apodote oun pasin taV ofeilaV tw ton foron ton foron tw to teloV to teloV tw ton fobon ton fobon tw thn timhn thn timhn

8. mhdeni mhden ofeilete ei mh to agapan allhlouV o gar agapwn ton eteron nomon peplhrwken

9. to gar ou moiceuseiV ou foneuseiV ou kleyeiV ou yeudomarturhseiV ouk epiqumhseiV kai ei tiV etera entolh en toutw tw logw anakefalaioutai en tw agaphseiV ton plhsion sou wV eauton

10. h agaph tw plhsion kakon ouk ergazetai plhrwma oun nomou h agaph

11. kai touto eidoteV ton kairon oti wra hmaV hdh ex upnou egerqhnai nun gar egguteron hmwn h swthria h ote episteusamen

12. h nux proekoyen h de hmera hggiken apoqwmeqa oun ta erga tou skotouV kai enduswmeqa ta opla tou fwtoV

13. wV en hmera euschmonwV peripathswmen mh kwmoiV kai meqaiV mh koitaiV kai aselgeiaiV mh eridi kai zhlw

14. all endusasqe ton kurion ihsoun criston kai thV sarkoV pronoian mh poieisqe eiV epiqumiaV

“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina