1. kai hn kraugh tou laou kai gunaikwn autwn megalh proV touV adelfouV autwn touV ioudaiouV

2. kai hsan tineV legonteV en uioiV hmwn kai en qugatrasin hmwn hmeiV polloi kai lhmyomeqa siton kai fagomeqa kai zhsomeqa

3. kai eisin tineV legonteV agroi hmwn kai ampelwneV hmwn kai oikiai hmwn hmeiV diegguwmen kai lhmyomeqa siton kai fagomeqa

4. kai eisin tineV legonteV edaneisameqa argurion eiV forouV tou basilewV agroi hmwn kai ampelwneV hmwn kai oikiai hmwn

5. kai nun wV sarx adelfwn hmwn sarx hmwn wV uioi autwn uioi hmwn kai idou hmeiV katadunasteuomen touV uiouV hmwn kai taV qugateraV hmwn eiV doulouV kai eisin apo qugaterwn hmwn katadunasteuomenai kai ouk estin dunamiV ceirwn hmwn kai agroi hmwn kai ampelwneV hmwn toiV entimoiV

6. kai eluphqhn sfodra kaqwV hkousa thn kraughn autwn kai touV logouV toutouV

7. kai ebouleusato kardia mou ep' eme kai emacesamhn proV touV entimouV kai touV arcontaV kai eipa autoiV apaithsei anhr ton adelfon autou umeiV apaiteite kai edwka ep' autouV ekklhsian megalhn

8. kai eipa autoiV hmeiV kekthmeqa touV adelfouV hmwn touV ioudaiouV touV pwloumenouV toiV eqnesin en ekousiw hmwn kai umeiV pwleite touV adelfouV umwn kai hsucasan kai ouc eurosan logon

9. kai eipa ouk agaqoV o logoV on umeiV poieite ouc outwV en fobw qeou hmwn apeleusesqe apo oneidismou twn eqnwn twn ecqrwn hmwn

10. kai oi adelfoi mou kai oi gnwstoi mou kai egw eqhkamen en autoiV argurion kai siton egkatalipwmen dh thn apaithsin tauthn

11. epistreyate dh autoiV wV shmeron agrouV autwn ampelwnaV autwn elaiaV autwn kai oikiaV autwn kai apo tou arguriou ton siton kai ton oinon kai to elaion exenegkate autoiV

12. kai eipan apodwsomen kai par' autwn ou zhthsomen outwV poihsomen kaqwV su legeiV kai ekalesa touV iereiV kai wrkisa autouV poihsai wV to rhma touto

13. kai thn anabolhn mou exetinaxa kai eipa outwV ektinaxai o qeoV panta andra oV ou sthsei ton logon touton ek tou oikou autou kai ek kopou autou kai estai outwV ektetinagmenoV kai kenoV kai eipen pasa h ekklhsia amhn kai hnesan ton kurion kai epoihsen o laoV to rhma touto

14. apo thV hmeraV hV eneteilato moi einai eiV arconta autwn en gh iouda apo etouV eikostou kai ewV etouV triakostou kai deuterou tw arqasasqa eth dwdeka egw kai oi adelfoi mou bian autwn ouk efagon

15. kai taV biaV taV prwtaV aV pro emou ebarunan ep' autouV kai elabosan par' autwn en artoiV kai en oinw escaton argurion didracma tessarakonta kai oi ektetinagmenoi autwn exousiazontai epi ton laon kai egw ouk epoihsa outwV apo proswpou fobou qeou

16. kai en ergw tou teicouV toutwn ouk ekrathsa agron ouk ekthsamhn kai panteV oi sunhgmenoi ekei epi to ergon

17. kai oi ioudaioi ekaton kai penthkonta andreV kai oi ercomenoi proV hmaV apo twn eqnwn twn kuklw hmwn epi trapezan mou

18. kai hn ginomenon eiV hmeran mian moscoV eiV kai probata ex eklekta kai cimaroV eginonto moi kai ana meson deka hmerwn en pasin oinoV tw plhqei kai sun toutoiV artouV thV biaV ouk ezhthsa oti bareia h douleia epi ton laon touton

19. mnhsqhti mou o qeoV eiV agaqon panta osa epoihsa tw law toutw

“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina