1. th de epaurion parhggeilen olofernhV pash th stratia autou kai panti tw law autou oi paregenonto epi thn summacian autou anazeugnuein epi baituloua kai taV anabaseiV thV oreinhV prokatalambanesqai kai poiein polemon proV touV uiouV israhl

2. kai anezeuxen en th hmera ekeinh paV anhr dunatoV autwn kai h dunamiV autwn andrwn polemistwn ciliadeV pezwn ekaton ebdomhkonta kai ippewn ciliadeV deka duo cwriV thV aposkeuhV kai twn andrwn oi hsan pezoi en autoiV plhqoV polu sfodra

3. kai parenebalon en tw aulwni plhsion baituloua epi thV phghV kai pareteinan eiV euroV epi dwqaim ewV belbaim kai eiV mhkoV apo baituloua ewV kuamwnoV h estin apenanti tou esdrhlwn

4. oi de uioi israhl wV eidon autwn to plhqoV etaracqhsan sfodra kai eipan ekastoV proV ton plhsion autou nun ekleixousin outoi to proswpon thV ghV pashV kai oute ta orh ta uyhla oute ai faraggeV oute oi bounoi uposthsontai to baroV autwn

5. kai analabonteV ekastoV ta skeuh ta polemika autwn kai anakausanteV puraV epi touV purgouV autwn emenon fulassonteV olhn thn nukta ekeinhn

6. th de hmera th deutera exhgagen olofernhV pasan thn ippon autou kata proswpon twn uiwn israhl oi hsan en baituloua

7. kai epeskeyato taV anabaseiV thV polewV autwn kai taV phgaV twn udatwn efwdeusen kai prokatelabeto autaV kai epesthsen autaiV parembolaV andrwn polemistwn kai autoV anezeuxen eiV ton laon autou

8. kai proselqonteV autw panteV arconteV uiwn hsau kai panteV oi hgoumenoi tou laou mwab kai oi strathgoi thV paraliaV eipan

9. akousatw dh logon o despothV hmwn ina mh genhtai qrausma en th dunamei sou

10. o gar laoV outoV twn uiwn israhl ou pepoiqan epi toiV dorasin autwn all' epi toiV uyesi twn orewn en oiV autoi enoikousin en autoiV ou gar estin eucereV prosbhnai taiV korufaiV twn orewn autwn

11. kai nun despota mh polemei proV autouV kaqwV ginetai polemoV parataxewV kai ou peseitai ek tou laou sou anhr eiV

12. anameinon epi thV parembolhV sou diafulasswn panta andra ek thV dunamewV sou kai epikrathsatwsan oi paideV sou thV phghV tou udatoV h ekporeuetai ek thV rizhV tou orouV

13. dioti ekeiqen udreuontai panteV oi katoikounteV baituloua kai anelei autouV h diya kai ekdwsousi thn polin autwn kai hmeiV kai o laoV hmwn anabhsomeqa epi taV plhsion korufaV twn orewn kai parembaloumen ep' autaiV eiV profulakhn tou mh exelqein ek thV polewV andra ena

14. kai takhsontai en tw limw autoi kai ai gunaikeV autwn kai ta tekna autwn kai prin elqein thn romfaian ep' autouV katastrwqhsontai en taiV plateiaiV thV oikhsewV autwn

15. kai antapodwseiV autoiV antapodoma ponhron anq' wn estasiasan kai ouk aphnthsan tw proswpw sou en eirhnh

16. kai hresan oi logoi autwn enwpion olofernou kai enwpion pantwn twn qerapontwn autou kai sunetaxe poiein kaqa elalhsan

17. kai aphren parembolh uiwn ammwn kai met' autwn ciliadeV pente uiwn assour kai parenebalon en tw aulwni kai prokatelabonto ta udata kai taV phgaV twn udatwn twn uiwn israhl

18. kai anebhsan oi uioi hsau kai oi uioi ammwn kai parenebalon en th oreinh apenanti dwqaim kai apesteilan ex autwn proV noton kai aphliwthn apenanti egrebhl h estin plhsion couV h estin epi tou ceimarrou mocmour kai h loiph stratia twn assuriwn parenebalon en tw pediw kai ekaluyan pan to proswpon thV ghV kai ai skhnai kai ai apartiai autwn katestratopedeusan en oclw pollw kai hsan eiV plhqoV polu sfodra

19. kai oi uioi israhl anebohsan proV kurion qeon autwn oti wligoyuchsen to pneuma autwn oti ekuklwsan panteV oi ecqroi autwn kai ouk hn diafugein ek mesou autwn

20. kai emeinen kuklw autwn pasa parembolh assour oi pezoi kai armata kai oi ippeiV autwn hmeraV triakonta tessaraV kai exelipen pantaV touV katoikountaV baituloua panta ta aggeia autwn twn udatwn

21. kai oi lakkoi exekenounto kai ouk eicon piein eiV plhsmonhn udwr hmeran mian oti en metrw edidosan autoiV piein

22. kai hqumhsen ta nhpia autwn kai ai gunaikeV kai oi neaniskoi exelipon apo thV diyhV kai epipton en taiV plateiaiV thV polewV kai en taiV diodoiV twn pulwn kai ouk hn krataiwsiV eti en autoiV

23. kai episunhcqhsan paV o laoV epi ozian kai touV arcontaV thV polewV oi neaniskoi kai ai gunaikeV kai ta paidia kai anebohsan fwnh megalh kai eipan enantion pantwn twn presbuterwn

24. krinai o qeoV ana meson umwn kai hmwn oti epoihsate en hmin adikian megalhn ou lalhsanteV eirhnika meta uiwn assour

25. kai nun ouk estin o bohqoV hmwn alla pepraken hmaV o qeoV eiV taV ceiraV autwn tou katastrwqhnai enantion autwn en diyh kai apwleia megalh

26. kai nun epikalesasqe autouV kai ekdosqe thn polin pasan eiV pronomhn tw law olofernou kai pash th dunamei autou

27. kreisson gar hmin genhqhnai autoiV eiV diarpaghn esomeqa gar eiV doulouV kai zhsetai h yuch hmwn kai ouk oyomeqa ton qanaton twn nhpiwn hmwn en ofqalmoiV hmwn kai taV gunaikaV kai ta tekna hmwn ekleipousaV taV yucaV autwn

28. marturomeqa umin ton ouranon kai thn ghn kai ton qeon hmwn kai kurion twn paterwn hmwn oV ekdikei hmaV kata taV amartiaV hmwn kai kata ta amarthmata twn paterwn hmwn ina mh poihsh kata ta rhmata tauta en th hmera th shmeron

29. kai egeneto klauqmoV megaV en mesw thV ekklhsiaV pantwn omoqumadon kai ebohsan proV kurion ton qeon fwnh megalh

30. kai eipen proV autouV oziaV qarseite adelfoi diakarterhswmen eti pente hmeraV en aiV epistreyei kurioV o qeoV hmwn to eleoV autou ef' hmaV ou gar egkataleiyei hmaV eiV teloV

31. ean de dielqwsin autai kai mh elqh ef' hmaV bohqeia poihsw kata ta rhmata umwn

32. kai eskorpisen ton laon eiV thn eautou parembolhn kai epi ta teich kai touV purgouV thV polewV autwn aphlqon kai taV gunaikaV kai ta tekna eiV touV oikouV autwn apesteilan kai hsan en tapeinwsei pollh en th polei

“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina