59. kai esthsen ioudaV kai oi adelfoi autou kai pasa h ekklhsia israhl ina agwntai ai hmerai tou egkainismou tou qusiasthriou en toiV kairoiV autwn eniauton kat' eniauton hmeraV oktw apo thV pempthV kai eikadoV tou mhnoV caseleu met' eufrosunhV kai caraV

O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina