1. kai en auth th hmera o basileuV artaxerxhV edwrhsato esqhr osa uphrcen aman tw diabolw kai mardocaioV proseklhqh upo tou basilewV upedeixen gar esqhr oti enoikeiwtai auth

2. elaben de o basileuV ton daktulion on afeilato aman kai edwken auton mardocaiw kai katesthsen esqhr mardocaion epi pantwn twn aman

3. kai prosqeisa elalhsen proV ton basilea kai prosepesen proV touV podaV autou kai hxiou afelein thn aman kakian kai osa epoihsen toiV ioudaioiV

4. exeteinen de o basileuV esqhr thn rabdon thn crushn exhgerqh de esqhr paresthkenai tw basilei

5. kai eipen esqhr ei dokei soi kai euron carin pemfqhtw apostrafhnai ta grammata ta apestalmena upo aman ta grafenta apolesqai touV ioudaiouV oi eisin en th basileia sou

6. pwV gar dunhsomai idein thn kakwsin tou laou mou kai pwV dunhsomai swqhnai en th apwleia thV patridoV mou

7. kai eipen o basileuV proV esqhr ei panta ta uparconta aman edwka kai ecarisamhn soi kai auton ekremasa epi xulou oti taV ceiraV ephnegke toiV ioudaioiV ti eti epizhteiV

8. grayate kai umeiV ek tou onomatoV mou wV dokei umin kai sfragisate tw daktuliw mou osa gar grafetai tou basilewV epitaxantoV kai sfragisqh tw daktuliw mou ouk estin autoiV anteipein

9. eklhqhsan de oi grammateiV en tw prwtw mhni oV esti nisa trith kai eikadi tou autou etouV kai egrafh toiV ioudaioiV osa eneteilato toiV oikonomoiV kai toiV arcousin twn satrapwn apo thV indikhV ewV thV aiqiopiaV ekaton eikosi epta satrapeiaiV kata cwran kai cwran kata thn eautwn lexin

10. egrafh de dia tou basilewV kai esfragisqh tw daktuliw autou kai exapesteilan ta grammata dia bibliaforwn

11. wV epetaxen autoiV crhsqai toiV nomoiV autwn en pash polei bohqhsai te autoiV kai crhsqai toiV antidikoiV autwn kai toiV antikeimenoiV autwn wV boulontai

12. en hmera mia en pash th basileia artaxerxou th triskaidekath tou dwdekatou mhnoV oV estin adar

13. ta de antigrafa ektiqesqwsan ofqalmofanwV en pash th basileia etoimouV te einai pantaV touV ioudaiouV eiV tauthn thn hmeran polemhsai autwn touV upenantiouV

14. oi men oun ippeiV exhlqon speudonteV ta upo tou basilewV legomena epitelein exeteqh de to prostagma kai en sousoiV

15. o de mardocaioV exhlqen estolismenoV thn basilikhn stolhn kai stefanon ecwn crusoun kai diadhma bussinon porfuroun idonteV de oi en sousoiV ecarhsan

16. toiV de ioudaioiV egeneto fwV kai eufrosunh

17. kata polin kai cwran ou an exeteqh to prostagma ou an exeteqh to ekqema cara kai eufrosunh toiV ioudaioiV kwqwn kai eufrosunh kai polloi twn eqnwn perietemonto kai ioudaizon dia ton fobon twn ioudaiwn

“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina