0. baltasar o basileuV epoihse dochn megalhn en hmera egkainismou twn basileiwn autou kai apo twn megistanwn autou ekalesen andraV disciliouV en th hmera ekeinh baltasar anuyoumenoV apo tou oinou kai kaucwmenoV ephnese pantaV touV qeouV twn eqnwn touV cwneutouV kai gluptouV en tw topw autou kai tw qew tw uyistw ouk edwken ainesin en auth th nukti exhlqon daktuloi wsei anqrwpou kai epegrayan epi tou toicou oikou autou epi tou koniamatoV katenanti tou lucnouV manh fareV qekel esti de h ermhneia autwn manh hriqmhtai fareV exhrtai qekel estatai

1. []

1. baltasar o basileuV epoihsen estiatorian megalhn toiV etairoiV autou kai epinen oinon

2. kai anuywqh h kardia autou kai eipen enegkai ta skeuh ta crusa kai ta argura tou oikou tou qeou a hnegke naboucodonosor o pathr autou apo ierousalhm kai oinocohsai en autoiV toiV etairoiV autou

3. kai hnecqh kai epinon en autoiV

4. kai hulogoun ta eidwla ta ceiropoihta autwn kai ton qeon tou aiwnoV ouk euloghsan ton econta thn exousian tou pneumatoV autwn

5. en auth th wra ekeinh exhlqon daktuloi wsei ceiroV anqrwpou kai egrayan epi tou toicou tou oikou autou epi tou koniamatoV katenanti tou fwtoV enanti tou basilewV baltasar kai eide ceira grafousan

6. kai h orasiV autou hlloiwqh kai foboi kai uponoiai auton katespeudon espeusen oun o basileuV kai exanesth kai ewra thn grafhn ekeinhn kai oi sunetairoi kuklw autou ekaucwnto

7. kai o basileuV efwnhse fwnh megalh kalesai touV epaoidouV kai farmakouV kai caldaiouV kai gazarhnouV apaggeilai to sugkrima thV grafhV kai eiseporeuonto epi qewrian idein thn grafhn kai to sugkrima thV grafhV ouk edunanto sugkrinai tw basilei tote o basileuV exeqhke prostagma legwn paV anhr oV an upodeixh to sugkrima thV grafhV stoliei auton porfuran kai maniakhn crusoun periqhsei autw kai doqhsetai autw exousia tou tritou merouV thV basileiaV

8. kai eiseporeuonto oi epaoidoi kai farmakoi kai gazarhnoi kai ouk hdunato oudeiV to sugkrima thV grafhV apaggeilai

9. tote o basileuV ekalese thn basilissan peri tou shmeiou kai upedeixen auth wV mega esti kai oti paV anqrwpoV ou dunatai apaggeilai tw basilei to sugkrima thV grafhV

10. tote h basilissa emnhsqh proV auton peri tou danihl oV hn ek thV aicmalwsiaV thV ioudaiaV

11. kai eipe tw basilei o anqrwpoV episthmwn hn kai sofoV kai uperecwn pantaV touV sofouV babulwnoV

12. kai pneuma agion en autw esti kai en taiV hmeraiV tou patroV sou tou basilewV sugkrimata uperogka upedeixe naboucodonosor tw patri sou

13. tote danihl eishcqh proV ton basilea kai apokriqeiV o basileuV eipen autw

14. []

15. []

16. w danihl dunh moi upodeixai to sugkrima thV grafhV kai stoliw se porfuran kai maniakhn crusoun periqhsw soi kai exeiV exousian tou tritou merouV thV basileiaV mou

17. tote danihl esth katenanti thV grafhV kai anegnw kai outwV apekriqh tw basilei auth h grafh hriqmhtai katelogisqh exhrtai kai esth h grayasa ceir kai auth h sugkrisiV autwn

18. []

19. []

20. []

21. []

22. []

23. basileu su epoihsw estiatorian toiV filoiV sou kai epineV oinon kai ta skeuh tou oikou tou qeou tou zwntoV hnecqh soi kai epinete en autoiV su kai oi megistaneV sou kai hnesate panta ta eidwla ta ceiropoihta twn anqrwpwn kai tw qew tw zwnti ouk euloghsate kai to pneuma sou en th ceiri autou kai to basileion sou autoV edwke soi kai ouk euloghsaV auton oude hnesaV autw

24. []

25. []

26. (26-28) touto to sugkrima thV grafhV hriqmhtai o cronoV sou thV basileiaV apolhgei h basileia sou suntetmhtai kai suntetelestai h basileia sou toiV mhdoiV kai toiV persaiV didotai

27. (26-28)

28. (26-28)

29. tote baltasar o basileuV eneduse ton danihl porfuran kai maniakhn crusoun perieqhken autw kai edwken exousian autw tou tritou merouV thV basileiaV autou

30. kai to sugkrima ephlqe baltasar tw basilei kai to basileion exhrtai apo twn caldaiwn kai edoqh toiV mhdoiV kai toiV persaiV

31. []

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina