pronađen 375 Rezultati za: pneuma

 • h de gh hn aoratoV kai akataskeuastoV kai skotoV epanw thV abussou kai pneuma qeou epefereto epanw tou udatoV (Gênesis 1, 2)

 • kai eipen kurioV o qeoV ou mh katameinh to pneuma mou en toiV anqrwpoiV toutoiV eiV ton aiwna dia to einai autouV sarkaV esontai de ai hmerai autwn ekaton eikosi eth (Gênesis 6, 3)

 • egw de idou epagw ton kataklusmon udwr epi thn ghn katafqeirai pasan sarka en h estin pneuma zwhV upokatw tou ouranou kai osa ean h epi thV ghV teleuthsei (Gênesis 6, 17)

 • eishlqon proV nwe eiV thn kibwton duo duo apo pashV sarkoV en w estin pneuma zwhV (Gênesis 7, 15)

 • kai emnhsqh o qeoV tou nwe kai pantwn twn qhriwn kai pantwn twn kthnwn kai pantwn twn peteinwn kai pantwn twn erpetwn osa hn met' autou en th kibwtw kai ephgagen o qeoV pneuma epi thn ghn kai ekopasen to udwr (Gênesis 8, 1)

 • kai eipen faraw pasin toiV paisin autou mh eurhsomen anqrwpon toiouton oV ecei pneuma qeou en autw (Gênesis 41, 38)

 • elalhsan de autw panta ta rhqenta upo iwshf osa eipen autoiV idwn de taV amaxaV aV apesteilen iwshf wste analabein auton anezwpurhsen to pneuma iakwb tou patroV autwn (Gênesis 45, 27)

 • apesteilaV to pneuma sou ekaluyen autouV qalassa edusan wsei moliboV en udati sfodrw (Êxodo 15, 10)

 • kai eneplhsa auton pneuma qeion sofiaV kai sunesewV kai episthmhV en panti ergw (Êxodo 31, 3)

 • kai eneplhsen auton pneuma qeion sofiaV kai sunesewV kai episthmhV pantwn (Êxodo 35, 31)

 • kai epelqh autw pneuma zhlwsewV kai zhlwsh thn gunaika autou auth de memiantai h epelqh autw pneuma zhlwsewV kai zhlwsh thn gunaika autou auth de mh h memiammenh (Números 5, 14)

 • h anqrwpoV w ean epelqh ep' auton pneuma zhlwsewV kai zhlwsh thn gunaika autou kai sthsei thn gunaika autou enanti kuriou kai poihsei auth o iereuV panta ton nomon touton (Números 5, 30)


“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina