pronađen 1248 Rezultati za: idou

 • h ouai h mia aphlqen idou ercontai eti duo ouai meta tauta (Apocalipse 9, 12)

 • h ouai h deutera aphlqen idou h ouai h trith ercetai tacu (Apocalipse 11, 14)

 • kai wfqh allo shmeion en tw ouranw kai idou drakwn megaV purroV ecwn kefalaV epta kai kerata deka kai epi taV kefalaV autou diadhmata epta (Apocalipse 12, 3)

 • kai eidon kai idou arnion esthkoV epi to oroV siwn kai met autou ekaton tessarakonta tessareV ciliadeV ecousai to onoma tou patroV autou gegrammenon epi twn metwpwn autwn (Apocalipse 14, 1)

 • kai eidon kai idou nefelh leukh kai epi thn nefelhn kaqhmenoV omoioV uiw anqrwpou ecwn epi thV kefalhV autou stefanon crusoun kai en th ceiri autou drepanon oxu (Apocalipse 14, 14)

 • kai meta tauta eidon kai idou hnoigh o naoV thV skhnhV tou marturiou en tw ouranw (Apocalipse 15, 5)

 • idou ercomai wV klepthV makarioV o grhgorwn kai thrwn ta imatia autou ina mh gumnoV peripath kai blepwsin thn aschmosunhn autou (Apocalipse 16, 15)

 • kai eidon ton ouranon anewgmenon kai idou ippoV leukoV kai o kaqhmenoV ep auton kaloumenoV pistoV kai alhqinoV kai en dikaiosunh krinei kai polemei (Apocalipse 19, 11)

 • kai hkousa fwnhV megalhV ek tou ouranou legoushV idou h skhnh tou qeou meta twn anqrwpwn kai skhnwsei met autwn kai autoi laoi autou esontai kai autoV o qeoV estai met autwn qeoV autwn (Apocalipse 21, 3)

 • kai eipen o kaqhmenoV epi tou qronou idou kaina panta poiw kai legei moi grayon oti outoi oi logoi alhqinoi kai pistoi eisin (Apocalipse 21, 5)

 • idou ercomai tacu makarioV o thrwn touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou (Apocalipse 22, 7)

 • kai idou ercomai tacu kai o misqoV mou met emou apodounai ekastw wV to ergon autou estai (Apocalipse 22, 12)


“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina