pronađen 31 Rezultati za: errusato

 • paragenomenoi de oi poimeneV exebalon autaV anastaV de mwushV errusato autaV kai hntlhsen autaiV kai epotisen ta probata autwn (Êxodo 2, 17)

 • ai de eipan anqrwpoV aiguptioV errusato hmaV apo twn poimenwn kai hntlhsen hmin kai epotisen ta probata hmwn (Êxodo 2, 19)

 • kai ereite autoiV qusia to pasca touto kuriw wV eskepasen touV oikouV twn uiwn israhl en aiguptw hnika epataxen touV aiguptiouV touV de oikouV hmwn errusato kai kuyaV o laoV prosekunhsen (Êxodo 12, 27)

 • kai errusato kurioV ton israhl en th hmera ekeinh ek ceiroV twn aiguptiwn kai eiden israhl touV aiguptiouV teqnhkotaV para to ceiloV thV qalasshV (Êxodo 14, 30)

 • kai hn paV o laoV krinomenoV en pasaiV fulaiV israhl legonteV o basileuV dauid errusato hmaV apo pantwn twn ecqrwn hmwn kai autoV exeilato hmaV ek ceiroV allofulwn kai nun pefeugen apo thV ghV kai apo thV basileiaV autou apo abessalwm (II Samuel 19, 10)

 • errusato me ex ecqrwn mou iscuoV ek twn misountwn me oti ekrataiwqhsan uper eme (II Samuel 22, 18)

 • kai anazeuxanteV apo tou potamou qera th dwdekath tou prwtou mhnoV eishlqomen eiV ierousalhm kata thn krataian ceira tou kuriou hmwn thn ef' hmin kai errusato hmaV epi thV eisodou apo pantoV ecqrou kai hlqomen eiV ierousalhm (Esdras 8, 60)

 • kai exhramen apo tou potamou aoue en th dwdekath tou mhnoV tou prwtou tou elqein eiV ierousalhm kai ceir qeou hmwn hn ef' hmin kai errusato hmaV apo ceiroV ecqrou kai polemiou en th odw (Neemias 8, 31)

 • to de eqnoV to emon outoV estin israhl oi bohsanteV proV ton qeon kai swqenteV kai eswsen kurioV ton laon autou kai errusato kurioV hmaV ek pantwn twn kakwn toutwn kai epoihsen o qeoV ta shmeia kai ta terata ta megala a ou gegonen en toiV eqnesin (Ester 10, 9)

 • apostreyai anqrwpon ex adikiaV to de swma autou apo ptwmatoV errusato (Jó 33, 17)

 • all' errusato thn yuchn mou ek qanatou ina h zwh mou en fwti ainh auton (Jó 33, 30)

 • eiV to teloV tw paidi kuriou tw dauid a elalhsen tw kuriw touV logouV thV wdhV tauthV en hmera h errusato auton kurioV ek ceiroV pantwn twn ecqrwn autou kai ek ceiroV saoul (Salmos 17, 1)


“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina