pronađen 10601 Rezultati za: eiV

 • kai oudeiV hdunato en tw ouranw oude epi thV ghV oude upokatw thV ghV anoixai to biblion oude blepein auto (Apocalipse 5, 3)

 • kai egw eklaion polla oti oudeiV axioV eureqh anoixai kai anagnwnai to biblion oute blepein auto (Apocalipse 5, 4)

 • kai eiV ek twn presbuterwn legei moi mh klaie idou enikhsen o lewn o wn ek thV fulhV iouda h riza dabid anoixai to biblion kai lusai taV epta sfragidaV autou (Apocalipse 5, 5)

 • kai eidon kai idou en mesw tou qronou kai twn tessarwn zwwn kai en mesw twn presbuterwn arnion esthkoV wV esfagmenon econ kerata epta kai ofqalmouV epta oi eisin ta epta tou qeou pneumata ta apestalmena eiV pasan thn ghn (Apocalipse 5, 6)

 • kai epoihsaV hmaV tw qew hmwn basileiV kai iereiV kai basileusomen epi thV ghV (Apocalipse 5, 10)

 • kai pan ktisma o estin en tw ouranw kai en th gh kai upokatw thV ghV kai epi thV qalasshV a estin kai ta en autoiV panta hkousa legontaV tw kaqhmenw epi tou qronou kai tw arniw h eulogia kai h timh kai h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn (Apocalipse 5, 13)

 • kai ta tessara zwa elegon amhn kai oi eikositessareV presbuteroi epesan kai prosekunhsan zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn (Apocalipse 5, 14)

 • kai hkousa fwnhn en mesw twn tessarwn zwwn legousan coinix sitou dhnariou kai treiV coinikeV kriqhV dhnariou kai to elaion kai ton oinon mh adikhshV (Apocalipse 6, 6)

 • kai ekrazon fwnh megalh legonteV ewV pote o despothV o agioV kai o alhqinoV ou krineiV kai ekdikeiV to aima hmwn apo twn katoikountwn epi thV ghV (Apocalipse 6, 10)

 • kai oi astereV tou ouranou epesan eiV thn ghn wV sukh ballei touV olunqouV authV upo megalou anemou seiomenh (Apocalipse 6, 13)

 • kai oi basileiV thV ghV kai oi megistaneV kai oi plousioi kai oi ciliarcoi kai oi dunatoi kai paV douloV kai paV eleuqeroV ekruyan eautouV eiV ta sphlaia kai eiV taV petraV twn orewn (Apocalipse 6, 15)

 • meta tauta eidon kai idou ocloV poluV on ariqmhsai auton oudeiV hdunato ek pantoV eqnouV kai fulwn kai lawn kai glwsswn estwteV enwpion tou qronou kai enwpion tou arniou peribeblhmenoi stolaV leukaV kai foinikeV en taiV cersin autwn (Apocalipse 7, 9)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina