1. ioudiq de epesen epi proswpon kai epeqeto spodon epi thn kefalhn authV kai egumnwsen on enededukei sakkon kai hn arti prosferomenon en ierousalhm eiV ton oikon tou qeou to qumiama thV esperaV ekeinhV kai ebohsen fwnh megalh ioudiq proV kurion kai eipen

2. kurie o qeoV tou patroV mou sumewn w edwkaV en ceiri romfaian eiV ekdikhsin allogenwn oi elusan mhtran parqenou eiV miasma kai egumnwsan mhron eiV aiscunhn kai ebebhlwsan mhtran eiV oneidoV eipaV gar ouc outwV estai kai epoihsan

3. anq' wn edwkaV arcontaV autwn eiV fonon kai thn strwmnhn autwn h hdesato thn apathn autwn apathqeisan eiV aima kai epataxaV doulouV epi dunastaiV kai dunastaV epi qronouV autwn

4. kai edwkaV gunaikaV autwn eiV pronomhn kai qugateraV autwn eiV aicmalwsian kai panta ta skula autwn eiV diairesin uiwn hgaphmenwn upo sou oi kai ezhlwsan ton zhlon sou kai ebdeluxanto miasma aimatoV autwn kai epekalesanto se eiV bohqon o qeoV o qeoV o emoV kai eisakouson emou thV chraV

5. su gar epoihsaV ta protera ekeinwn kai ekeina kai ta metepeita kai ta nun kai ta epercomena dienohqhV kai egenhqhsan a enenohqhV

6. kai paresthsan a ebouleusw kai eipan idou paresmen pasai gar ai odoi sou etoimoi kai h krisiV sou en prognwsei

7. idou gar assurioi eplhqunqhsan en dunamei autwn uywqhsan ef' ippw kai anabath egauriasan en bracioni pezwn hlpisan en aspidi kai en gaisw kai toxw kai sfendonh kai ouk egnwsan oti su ei kurioV suntribwn polemouV

8. kurioV onoma soi su raxon autwn thn iscun en dunamei sou kai kataxon to kratoV autwn en tw qumw sou ebouleusanto gar bebhlwsai ta agia sou mianai to skhnwma thV katapausewV tou onomatoV thV doxhV sou katabalein sidhrw keraV qusiasthriou sou

9. bleyon eiV uperhfanian autwn aposteilon thn orghn sou eiV kefalaV autwn doV en ceiri mou thV chraV o dienohqhn kratoV

10. pataxon doulon ek ceilewn apathV mou ep' arconti kai arconta epi qeraponti autou qrauson autwn to anastema en ceiri qhleiaV

11. ou gar en plhqei to kratoV sou oude h dunasteia sou en iscuousin alla tapeinwn ei qeoV elattonwn ei bohqoV antilhmptwr asqenountwn apegnwsmenwn skepasthV aphlpismenwn swthr

12. nai nai o qeoV tou patroV mou kai qeoV klhronomiaV israhl despota twn ouranwn kai thV ghV ktista twn udatwn basileu pashV ktisewV sou su eisakouson thV dehsewV mou

13. kai doV logon mou kai apathn eiV trauma kai mwlwpa autwn oi kata thV diaqhkhV sou kai oikou hgiasmenou sou kai korufhV siwn kai oikou katascesewV uiwn sou ebouleusanto sklhra

14. kai poihson epi pantoV eqnouV sou kai pashV fulhV epignwsin tou eidhsai oti su ei o qeoV qeoV pashV dunamewV kai kratouV kai ouk estin alloV uperaspizwn tou genouV israhl ei mh su

“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina