1. kai wV katepausen o qoruboV twn andrwn twn kuklw thV sunedriaV kai eipen olofernhV arcistrathgoV dunamewV assour proV aciwr enantion pantoV tou dhmou allofulwn kai proV pantaV uiouV mwab

2. kai tiV ei su aciwr kai oi misqwtoi tou efraim oti eprofhteusaV en hmin kaqwV shmeron kai eipaV to genoV israhl mh polemhsai oti o qeoV autwn uperaspiei autwn kai tiV qeoV ei mh naboucodonosor outoV apostelei to kratoV autou kai exoleqreusei autouV apo proswpou thV ghV kai ou rusetai autouV o qeoV autwn

3. all' hmeiV oi douloi autou pataxomen autouV wV anqrwpon ena kai ouc uposthsontai to kratoV twn ippwn hmwn

4. katakausomen gar autouV en autoiV kai ta orh autwn mequsqhsetai en tw aimati autwn kai ta pedia autwn plhrwqhsetai twn nekrwn autwn kai ouk antisthsetai to icnoV twn podwn autwn kata proswpon hmwn alla apwleia apolountai legei o basileuV naboucodonosor o kurioV pashV thV ghV eipen gar ou mataiwqhsetai ta rhmata twn logwn autou

5. su de aciwr misqwte tou ammwn oV elalhsaV touV logouV toutouV en hmera adikiaV sou ouk oyei eti to proswpon mou apo thV hmeraV tauthV ewV ou ekdikhsw to genoV twn ex aiguptou

6. kai tote dieleusetai o sidhroV thV stratiaV mou kai o laoV twn qerapontwn mou taV pleuraV sou kai pesh en toiV traumatiaiV autwn otan epistreyw

7. kai apokatasthsousin se oi douloi mou eiV thn oreinhn kai qhsousin se en mia twn polewn twn anabasewn

8. kai ouk apolh ewV ou exoleqreuqhV met' autwn

9. kai eiper elpizeiV th kardia sou oti ou sullhmfqhsontai mh sumpesetw sou to proswpon elalhsa kai ouden diapeseitai twn rhmatwn mou

10. kai prosetaxen olofernhV toiV douloiV autou oi hsan paresthkoteV en th skhnh autou sullabein ton aciwr kai apokatasthsai auton eiV baituloua kai paradounai eiV ceiraV uiwn israhl

11. kai sunelabon auton oi douloi autou kai hgagon auton exw thV parembolhV eiV to pedion kai aphran ek mesou thV pedinhV eiV thn oreinhn kai paregenonto epi taV phgaV ai hsan upokatw baituloua

12. kai wV eidan autouV oi andreV thV polewV epi thn korufhn tou orouV anelabon ta opla autwn kai aphlqon exw thV polewV epi thn korufhn tou orouV kai paV anhr sfendonhthV diekrathsan thn anabasin autwn kai eballon en liqoiV ep' autouV

13. kai upodusanteV upokatw tou orouV edhsan ton aciwr kai afhkan errimmenon upo thn rizan tou orouV kai apwconto proV ton kurion autwn

14. katabanteV de oi uioi israhl ek thV polewV autwn epesthsan autw kai lusanteV auton aphgagon eiV thn baituloua kai katesthsan auton epi touV arcontaV thV polewV autwn

15. oi hsan en taiV hmeraiV ekeinaiV oziaV o tou mica ek thV fulhV sumewn kai cabriV o tou goqonihl kai carmiV uioV melcihl

16. kai sunekalesan pantaV touV presbuterouV thV polewV kai sunedramon paV neaniskoV autwn kai ai gunaikeV eiV thn ekklhsian kai esthsan ton aciwr en mesw pantoV tou laou autwn kai ephrwthsen auton oziaV to sumbebhkoV

17. kai apokriqeiV aphggeilen autoiV ta rhmata thV sunedriaV olofernou kai panta ta rhmata osa elalhsen en mesw twn arcontwn uiwn assour kai osa emegalorrhmonhsen olofernhV eiV ton oikon israhl

18. kai pesonteV o laoV prosekunhsan tw qew kai ebohsan legonteV

19. kurie o qeoV tou ouranou katide epi taV uperhfaniaV autwn kai elehson thn tapeinwsin tou genouV hmwn kai epibleyon epi to proswpon twn hgiasmenwn soi en th hmera tauth

20. kai parekalesan ton aciwr kai ephnesan auton sfodra

21. kai parelaben auton oziaV ek thV ekklhsiaV eiV oikon autou kai epoihsen poton toiV presbuteroiV kai epekalesanto ton qeon israhl eiV bohqeian olhn thn nukta ekeinhn

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina