1. kai hkousen en ekeinaiV taiV hmeraiV ioudiq qugathr merari uiou wx uiou iwshf uiou ozihl uiou elkia uiou ananiou uiou gedewn uiou rafain uiou acitwb uiou hliou uiou celkiou uiou eliab uiou naqanahl uiou salamihl uiou sarasadai uiou israhl

2. kai o anhr authV manasshV thV fulhV authV kai thV patriaV authV kai apeqanen en hmeraiV qerismou kriqwn

3. epesth gar epi touV desmeuontaV ta dragmata en tw pediw kai o kauswn hlqen epi thn kefalhn autou kai epesen epi thn klinhn autou kai eteleuthsen en baituloua th polei autou kai eqayan auton meta twn paterwn autou en tw agrw tw ana meson dwqaim kai balamwn

4. kai hn ioudiq en tw oikw authV chreuousa eth tria kai mhnaV tessaraV

5. kai epoihsen eauth skhnhn epi tou dwmatoV tou oikou authV kai epeqhken epi thn osfun authV sakkon kai hn ep' authV ta imatia thV chreusewV authV

6. kai enhsteue pasaV taV hmeraV thV chreusewV authV cwriV prosabbatwn kai sabbatwn kai pronoumhniwn kai noumhniwn kai eortwn kai carmosunwn oikou israhl

7. kai hn kalh tw eidei kai wraia th oyei sfodra kai upelipeto auth manasshV o anhr authV crusion kai argurion kai paidaV kai paidiskaV kai kthnh kai agrouV kai emenen ep' autwn

8. kai ouk hn oV ephnegken auth rhma ponhron oti efobeito ton qeon sfodra

9. kai hkousen ta rhmata tou laou ta ponhra epi ton arconta oti wligoyuchsan en th spanei twn udatwn kai hkousen pantaV touV logouV ioudiq ouV elalhsen proV autouV oziaV wV wmosen autoiV paradwsein thn polin meta hmeraV pente toiV assurioiV

10. kai aposteilasa thn abran authV thn efestwsan pasin toiV uparcousin authV ekalesen cabrin kai carmin touV presbuterouV thV polewV authV

11. kai hlqon proV authn kai eipen proV autouV akousate dh mou arconteV twn katoikountwn en baituloua oti ouk euqhV o logoV umwn on elalhsate enantion tou laou en th hmera tauth kai esthsate ton orkon touton on elalhsate ana meson tou qeou kai umwn kai eipate ekdwsein thn polin toiV ecqroiV hmwn ean mh en autaiV epistreyh kurioV bohqeian umin

12. kai nun tineV este umeiV oi epeirasate ton qeon en th hmera th shmeron kai istate uper tou qeou en mesw uiwn anqrwpwn

13. kai nun kurion pantokratora exetazete kai ouqen epignwsesqe ewV tou aiwnoV

14. oti baqoV kardiaV anqrwpou ouc eurhsete kai logouV thV dianoiaV autou ou dialhmyesqe kai pwV ton qeon oV epoihsen panta tauta ereunhsete kai ton noun autou epignwsesqe kai ton logismon autou katanohsete mhdamwV adelfoi mh parorgizete kurion ton qeon hmwn

15. oti ean mh boulhtai en taiV pente hmeraiV bohqhsai hmin autoV ecei thn exousian en aiV qelei skepasai hmeraiV h kai oleqreusai hmaV pro proswpou twn ecqrwn hmwn

16. umeiV de mh enecurazete taV boulaV kuriou tou qeou hmwn oti ouc wV anqrwpoV o qeoV apeilhqhnai oud' wV uioV anqrwpou diaithqhnai

17. dioper anamenonteV thn par' autou swthrian epikaleswmeqa auton eiV bohqeian hmwn kai eisakousetai thV fwnhV hmwn ean h autw areston

18. oti ouk anesth en taiV geneaiV hmwn oude estin en th hmera th shmeron oute fulh oute patria oute dhmoV oute poliV ex hmwn oi proskunousi qeoiV ceiropoihtoiV kaqaper egeneto en taiV proteron hmeraiV

19. wn carin edoqhsan eiV romfaian kai eiV diarpaghn oi patereV hmwn kai epeson ptwma mega enwpion twn ecqrwn hmwn

20. hmeiV de eteron qeon ouk egnwmen plhn autou oqen elpizomen oti ouc uperoyetai hmaV oud' apo tou genouV hmwn

21. oti en tw lhmfqhnai hmaV outwV kai lhmfqhsetai pasa h ioudaia kai pronomeuqhsetai ta agia hmwn kai ekzhthsei thn bebhlwsin autwn ek tou aimatoV hmwn

22. kai ton fonon twn adelfwn hmwn kai thn aicmalwsian thV ghV kai thn erhmwsin thV klhronomiaV hmwn epistreyei eiV kefalhn hmwn en toiV eqnesin ou ean douleuswmen ekei kai esomeqa eiV proskomma kai eiV oneidoV enantion twn ktwmenwn hmaV

23. oti ou kateuqunqhsetai h douleia hmwn eiV carin all' eiV atimian qhsei authn kurioV o qeoV hmwn

24. kai nun adelfoi epideixwmeqa toiV adelfoiV hmwn oti ex hmwn krematai h yuch autwn kai ta agia kai o oikoV kai to qusiasthrion epesthristai ef' hmin

25. para tauta panta eucaristhswmen kuriw tw qew hmwn oV peirazei hmaV kaqa kai touV pateraV hmwn

26. mnhsqhte osa epoihsen meta abraam kai osa epeirasen ton isaak kai osa egeneto tw iakwb en mesopotamia thV suriaV poimainonti ta probata laban tou adelfou thV mhtroV autou

27. oti ou kaqwV ekeinouV epurwsen eiV etasmon thV kardiaV autwn kai hmaV ouk exedikhsen all' eiV nouqethsin mastigoi kurioV touV eggizontaV autw

28. kai eipen proV authn oziaV panta osa eipaV en agaqh kardia elalhsaV kai ouk estin oV antisthsetai toiV logoiV sou

29. oti ouk en th shmeron h sofia sou prodhloV estin all' ap' archV hmerwn sou egnw paV o laoV thn sunesin sou kaqoti agaqon estin to plasma thV kardiaV sou

30. alla o laoV dediyhken sfodra kai hnagkasan hmaV poihsai kaqa elalhsamen autoiV kai epagagein ef' hmaV orkon on ou parabhsomeqa

31. kai nun dehqhti peri hmwn oti gunh eusebhV ei kai apostelei kurioV ton ueton eiV plhrwsin twn lakkwn hmwn kai ouk ekleiyomen eti

32. kai eipen proV autouV ioudiq akousate mou kai poihsw pragma o afixetai eiV geneaV genewn uioiV tou genouV hmwn

33. umeiV sthsesqe epi thV pulhV thn nukta tauthn kai exeleusomai egw meta thV abraV mou kai en taiV hmeraiV meq' aV eipate paradwsein thn polin toiV ecqroiV hmwn episkeyetai kurioV ton israhl en ceiri mou

34. umeiV de ouk exereunhsete thn praxin mou ou gar erw umin ewV tou telesqhnai a egw poiw

35. kai eipen oziaV kai oi arconteV proV authn poreuou eiV eirhnhn kai kurioV o qeoV emprosqen sou eiV ekdikhsin twn ecqrwn hmwn

36. kai apostreyanteV ek thV skhnhV eporeuqhsan epi taV diataxeiV autwn

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina