1. kai en tw etei tw oktwkaidekatw deutera kai eikadi tou prwtou mhnoV egeneto logoV en oikw naboucodonosor basilewV assuriwn ekdikhsai pasan thn ghn kaqwV elalhsen

2. kai sunekalesen pantaV touV qerapontaV autou kai pantaV touV megistanaV autou kai eqeto met' autwn to musthrion thV boulhV autou kai sunetelesen pasan thn kakian thV ghV ek tou stomatoV autou

3. kai autoi ekrinan oleqreusai pasan sarka oi ouk hkolouqhsan tw logw tou stomatoV autou

4. kai egeneto wV sunetelesen thn boulhn autou ekalesen naboucodonosor basileuV assuriwn ton olofernhn arcistrathgon thV dunamewV autou deuteron onta met' auton kai eipen proV auton

5. tade legei o basileuV o megaV o kurioV pashV thV ghV idou su exeleush ek tou proswpou mou kai lhmyh meta seautou andraV pepoiqotaV en iscui autwn pezwn eiV ciliadaV ekaton eikosi kai plhqoV ippwn sun anabataiV ciliadaV deka duo

6. kai exeleush eiV sunanthsin pash th gh epi dusmaV oti hpeiqhsan tw rhmati tou stomatoV mou

7. kai apaggeleiV autoiV etoimazein ghn kai udwr oti exeleusomai en qumw mou ep' autouV kai kaluyw pan to proswpon thV ghV en toiV posin thV dunamewV mou kai dwsw autouV eiV diarpaghn autoiV

8. kai oi traumatiai autwn plhrwsousin taV faraggaV autwn kai paV ceimarrouV kai potamoV epikluzwn toiV nekroiV autwn plhrwqhsetai

9. kai axw thn aicmalwsian autwn epi ta akra pashV thV ghV

10. su de exelqwn prokatalhmyh moi pan orion autwn kai ekdwsousin soi eautouV kai diathrhseiV emoi autouV eiV hmeran elegmou autwn

11. epi de touV apeiqountaV ou feisetai o ofqalmoV sou tou dounai autouV eiV fonon kai arpaghn en pash th gh sou

12. oti zwn egw kai to kratoV thV basileiaV mou lelalhka kai poihsw tauta en ceiri mou

13. kai su de ou parabhsh en ti twn rhmatwn tou kuriou sou alla epitelwn epiteleseiV kaqoti prostetaca soi kai ou makruneiV tou poihsai auta

14. kai exhlqen olofernhV apo proswpou tou kuriou autou kai ekalesen pantaV touV dunastaV kai touV strathgouV kai epistataV thV dunamewV assour

15. kai hriqmhsen eklektouV andraV eiV parataxin kaqoti ekeleusen autw o kurioV autou eiV muriadaV deka duo kai ippeiV toxotaV muriouV disciliouV

16. kai dietaxen autouV on tropon polemou plhqoV suntassetai

17. kai elaben kamhlouV kai onouV kai hmionouV eiV thn apartian autwn plhqoV polu sfodra kai probata kai boaV kai aigaV eiV thn paraskeuhn autwn wn ouk hn ariqmoV

18. kai episitismon panti andri eiV plhqoV kai crusion kai argurion ex oikou basilewV polu sfodra

19. kai exhlqen autoV kai pasa h dunamiV autou eiV poreian tou proelqein basilewV naboucodonosor kai kaluyai pan to proswpon thV ghV proV dusmaiV en armasi kai ippeusi kai pezoiV epilektoiV autwn

20. kai poluV o epimiktoV wV akriV sunexhlqon autoiV kai wV h ammoV thV ghV ou gar hn ariqmoV apo plhqouV autwn

21. kai aphlqon ek nineuh odon triwn hmerwn epi proswpon tou pediou bektileq kai epestratopedeusan apo bektileq plhsion tou orouV tou ep' aristera thV anw kilikiaV

22. kai elaben pasan thn dunamin autou touV pezouV kai touV ippeiV kai ta armata autou kai aphlqen ekeiqen eiV thn oreinhn

23. kai diekoyen to foud kai loud kai epronomeusen uiouV pantaV rassiV kai uiouV ismahl touV kata proswpon thV erhmou proV noton thV celewn

24. kai parhlqen ton eufrathn kai dihlqen thn mesopotamian kai kateskayen pasaV taV poleiV taV uyhlaV taV epi tou ceimarrou abrwna ewV tou elqein epi qalassan

25. kai katelabeto ta oria thV kilikiaV kai katekoye pantaV touV antistantaV autw kai hlqen ewV oriwn iafeq ta proV noton kata proswpon thV arabiaV

26. kai ekuklwsen pantaV touV uiouV madiam kai eneprhsen ta skhnwmata autwn kai epronomeusen taV mandraV autwn

27. kai katebh eiV pedion damaskou en hmeraiV qerismou purwn kai eneprhsen pantaV touV agrouV autwn kai ta poimnia kai ta boukolia edwken eiV afanismon kai taV poleiV autwn eskuleusen kai ta pedia autwn exelikmhsen kai epataxen pantaV touV neaniskouV autwn en stomati romfaiaV

28. kai epepesen foboV kai tromoV autou epi touV katoikountaV thn paralian touV ontaV en sidwni kai en turw kai touV katoikountaV sour kai okina kai pantaV touV katoikountaV iemnaan kai oi katoikounteV en azwtw kai askalwni efobhqhsan auton sfodra

“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina