1. kai wV hkousan oi en toiV skhnwmasin onteV exesthsan epi to gegonoV

2. kai epepesen ep' autouV tromoV kai foboV kai ouk hn anqrwpoV menwn kata proswpon tou plhsion eti all' ekcuqenteV omoqumadon efeugon epi pasan odon tou pediou kai thV oreinhV

3. kai oi parembeblhkoteV en th oreinh kuklw baituloua kai etraphsan eiV fughn kai tote oi uioi israhl paV anhr polemisthV ex autwn execuqhsan ep' autouV

4. kai apesteilen oziaV eiV baitomasqaim kai bhbai kai cwbai kai kwla kai eiV pan orion israhl touV apaggellontaV uper twn suntetelesmenwn kai ina panteV epekcuqwsin toiV polemioiV eiV thn anairesin autwn

5. wV de hkousan oi uioi israhl panteV omoqumadon epepeson ep' autouV kai ekopton autouV ewV cwba wsautwV de kai oi ex ierousalhm paregenhqhsan kai ek pashV thV oreinhV anhggeilan gar autoiV ta gegonota th parembolh twn ecqrwn autwn kai oi en galaad kai oi en th galilaia uperekerasan autouV plhgh megalh ewV ou parhlqon damaskon kai ta oria authV

6. oi de loipoi oi katoikounteV baituloua epepesan th parembolh assour kai epronomeusan autouV kai eplouthsan sfodra

7. oi de uioi israhl anastreyanteV apo thV kophV ekurieusan twn loipwn kai ai kwmai kai epauleiV en th oreinh kai pedinh ekrathsan pollwn lafurwn hn gar plhqoV polu sfodra

8. kai iwakim o iereuV o megaV kai h gerousia twn uiwn israhl oi katoikounteV en ierousalhm hlqon tou qeasasqai ta agaqa a epoihsen kurioV tw israhl kai tou idein thn ioudiq kai lalhsai met' authV eirhnhn

9. wV de eishlqon proV authn euloghsan authn panteV omoqumadon kai eipan proV authn su uywma ierousalhm su gauriama mega tou israhl su kauchma mega tou genouV hmwn

10. epoihsaV tauta panta en ceiri sou epoihsaV ta agaqa meta israhl kai eudokhsen ep' autoiV o qeoV euloghmenh ginou para tw pantokratori kuriw eiV ton aiwna cronon kai eipen paV o laoV genoito

11. kai elafureusen paV o laoV thn parembolhn ef' hmeraV triakonta kai edwkan th ioudiq thn skhnhn olofernou kai panta ta argurwmata kai taV klinaV kai ta olkeia kai panta ta kataskeuasmata autou kai labousa auth epeqhken epi thn hmionon authV kai ezeuxen taV amaxaV authV kai eswreusen auta ep' autwn

12. kai sunedramen pasa gunh israhl tou idein authn kai euloghsan authn kai epoihsan auth coron ex autwn kai elaben qursouV en taiV cersin authV kai edwken taiV gunaixin taiV met' authV

13. kai estefanwsanto thn elaian auth kai ai met' authV kai prohlqen pantoV tou laou en coreia hgoumenh paswn twn gunaikwn kai hkolouqei paV anhr israhl enwplismenoi meta stefanwn kai umnoun en tw stomati autwn

14. kai exhrcen ioudiq thn exomologhsin tauthn en panti israhl kai uperefwnei paV o laoV thn ainesin tauthn

“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina