1. ekdusai ierousalhm thn stolhn tou penqouV kai thV kakwsewV sou kai endusai thn euprepeian thV para tou qeou doxhV eiV ton aiwna

2. peribalou thn diploida thV para tou qeou dikaiosunhV epiqou thn mitran epi thn kefalhn sou thV doxhV tou aiwniou

3. o gar qeoV deixei th up' ouranon pash thn shn lamprothta

4. klhqhsetai gar sou to onoma para tou qeou eiV ton aiwna eirhnh dikaiosunhV kai doxa qeosebeiaV

5. anasthqi ierousalhm kai sthqi epi tou uyhlou kai peribleyai proV anatolaV kai ide sou sunhgmena ta tekna apo hliou dusmwn ewV anatolwn tw rhmati tou agiou cairontaV th tou qeou mneia

6. exhlqon gar para sou pezoi agomenoi upo ecqrwn eisagei de autouV o qeoV proV se airomenouV meta doxhV wV qronon basileiaV

7. sunetaxen gar o qeoV tapeinousqai pan oroV uyhlon kai qinaV aenaouV kai faraggaV plhrousqai eiV omalismon thV ghV ina badish israhl asfalwV th tou qeou doxh

8. eskiasan de kai oi drumoi kai pan xulon euwdiaV tw israhl prostagmati tou qeou

9. hghsetai gar o qeoV israhl met' eufrosunhV tw fwti thV doxhV autou sun elehmosunh kai dikaiosunh th par' autou

“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina