1. kai hra touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou tessara kerata

2. kai eipa proV ton aggelon ton lalounta en emoi ti estin tauta kurie kai eipen proV me tauta ta kerata ta diaskorpisanta ton ioudan kai ton israhl

3. kai edeixen moi kurioV tessaraV tektonaV

4. kai eipa ti outoi ercontai poihsai kai eipen proV me tauta ta kerata ta diaskorpisanta ton ioudan kai ton israhl kateaxan kai oudeiV autwn hren kefalhn kai eishlqon outoi tou oxunai auta eiV ceiraV autwn ta tessara kerata ta eqnh ta epairomena keraV epi thn ghn kuriou tou diaskorpisai authn

5. kai hra touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou anhr kai en th ceiri autou scoinion gewmetrikon

6. kai eipa proV auton pou su poreuh kai eipen proV me diametrhsai thn ierousalhm tou idein phlikon to platoV authV estin kai phlikon to mhkoV

7. kai idou o aggeloV o lalwn en emoi eisthkei kai aggeloV eteroV exeporeueto eiV sunanthsin autw

8. kai eipen proV auton legwn drame kai lalhson proV ton neanian ekeinon legwn katakarpwV katoikhqhsetai ierousalhm apo plhqouV anqrwpwn kai kthnwn en mesw authV

9. kai egw esomai auth legei kurioV teicoV puroV kukloqen kai eiV doxan esomai en mesw authV

10. w w feugete apo ghV borra legei kurioV dioti ek twn tessarwn anemwn tou ouranou sunaxw umaV legei kurioV

11. eiV siwn anaswzesqe oi katoikounteV qugatera babulwnoV

12. dioti tade legei kurioV pantokratwr opisw doxhV apestalken me epi ta eqnh ta skuleusanta umaV dioti o aptomenoV umwn wV aptomenoV thV korhV tou ofqalmou autou

13. dioti idou egw epiferw thn ceira mou ep' autouV kai esontai skula toiV douleuousin autoiV kai gnwsesqe dioti kurioV pantokratwr apestalken me

14. terpou kai eufrainou qugater siwn dioti idou egw ercomai kai kataskhnwsw en mesw sou legei kurioV

15. kai katafeuxontai eqnh polla epi ton kurion en th hmera ekeinh kai esontai autw eiV laon kai kataskhnwsousin en mesw sou kai epignwsh oti kurioV pantokratwr exapestalken me proV se

16. kai kataklhronomhsei kurioV ton ioudan thn merida autou epi thn ghn thn agian kai airetiei eti thn ierousalhm

17. eulabeisqw pasa sarx apo proswpou kuriou dioti exeghgertai ek nefelwn agiwn autou

“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina