1. en th hmera ekeinh estai paV topoV dianoigomenoV en tw oikw dauid

2. kai estai en th hmera ekeinh legei kurioV exoleqreusw ta onomata twn eidwlwn apo thV ghV kai ouketi estai autwn mneia kai touV yeudoprofhtaV kai to pneuma to akaqarton exarw apo thV ghV

3. kai estai ean profhteush anqrwpoV eti kai erei proV auton o pathr autou kai h mhthr autou oi gennhsanteV auton ou zhsh oti yeudh elalhsaV ep' onomati kuriou kai sumpodiousin auton o pathr autou kai h mhthr autou oi gennhsanteV auton en tw profhteuein auton

4. kai estai en th hmera ekeinh kataiscunqhsontai oi profhtai ekastoV ek thV orasewV autou en tw profhteuein auton kai endusontai derrin tricinhn anq' wn eyeusanto

5. kai erei ouk eimi profhthV egw dioti anqrwpoV ergazomenoV thn ghn egw eimi oti anqrwpoV egennhsen me ek neothtoV mou

6. kai erw proV auton ti ai plhgai autai ana meson twn ceirwn sou kai erei aV eplhghn en tw oikw tw agaphtw mou

7. romfaia exegerqhti epi touV poimenaV mou kai ep' andra polithn mou legei kurioV pantokratwr pataxate touV poimenaV kai ekspasate ta probata kai epaxw thn ceira mou epi touV poimenaV

8. kai estai en pash th gh legei kurioV ta duo merh exoleqreuqhsetai kai ekleiyei to de triton upoleifqhsetai en auth

9. kai diaxw to triton dia puroV kai purwsw autouV wV puroutai to argurion kai dokimw autouV wV dokimazetai to crusion autoV epikalesetai to onoma mou kagw epakousomai autw kai erw laoV mou outoV estin kai autoV erei kurioV o qeoV mou

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina