1. kai egeneto en tw tetartw etei epi dareiou tou basilewV egeneto logoV kuriou proV zacarian tetradi tou mhnoV tou enatou oV estin caseleu

2. kai exapesteilen eiV baiqhl sarasar kai arbeseer o basileuV kai oi andreV autou tou exilasasqai ton kurion

3. legwn proV touV iereiV touV en tw oikw kuriou pantokratoroV kai proV touV profhtaV legwn eiselhluqen wde en tw mhni tw pemptw to agiasma kaqoti epoihsa hdh ikana eth

4. kai egeneto logoV kuriou twn dunamewn proV me legwn

5. eipon proV apanta ton laon thV ghV kai proV touV iereiV legwn ean nhsteushte h koyhsqe en taiV pemptaiV h en taiV ebdomaiV kai idou ebdomhkonta eth mh nhsteian nenhsteukate moi

6. kai ean faghte h pihte ouc umeiV esqete kai umeiV pinete

7. ouc outoi oi logoi eisin ouV elalhsen kurioV en cersin twn profhtwn twn emprosqen ote hn ierousalhm katoikoumenh kai euqhnousa kai ai poleiV authV kukloqen kai h oreinh kai h pedinh katwkeito

8. kai egeneto logoV kuriou proV zacarian legwn

9. tade legei kurioV pantokratwr krima dikaion krinate kai eleoV kai oiktirmon poieite ekastoV proV ton adelfon autou

10. kai chran kai orfanon kai proshluton kai penhta mh katadunasteuete kai kakian ekastoV tou adelfou autou mh mnhsikakeitw en taiV kardiaiV umwn

11. kai hpeiqhsan tou prosecein kai edwkan nwton parafronounta kai ta wta autwn ebarunan tou mh eisakouein

12. kai thn kardian autwn etaxan apeiqh tou mh eisakouein tou nomou mou kai touV logouV ouV exapesteilen kurioV pantokratwr en pneumati autou en cersin twn profhtwn twn emprosqen kai egeneto orgh megalh para kuriou pantokratoroV

13. kai estai on tropon eipen kai ouk eishkousan autou outwV kekraxontai kai ou mh eisakousw legei kurioV pantokratwr

14. kai ekbalw autouV eiV panta ta eqnh a ouk egnwsan kai h gh afanisqhsetai katopisqen autwn ek diodeuontoV kai ex anastrefontoV kai etaxan ghn eklekthn eiV afanismon

“Não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Assim como o corpo precisa ser nutrido, também a alma precisa da cruz, dia a dia, para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas. Não queremos entender que Deus não quer e não pode salvar-nos nem santificar-nos sem a cruz. Quanto mais Ele chama uma alma a Si, mais a santifica por meio da cruz.” São Padre Pio de Pietrelcina