1. lhmma logou kuriou en gh sedrac kai damaskou qusia autou dioti kurioV efora anqrwpouV kai pasaV fulaV tou israhl

2. kai emaq en toiV orioiV authV turoV kai sidwn dioti efronhsan sfodra

3. kai wkodomhsen turoV ocurwmata eauth kai eqhsaurisen argurion wV coun kai sunhgagen crusion wV phlon odwn

4. dia touto kurioV klhronomhsei authn kai pataxei eiV qalassan dunamin authV kai auth en puri katanalwqhsetai

5. oyetai askalwn kai fobhqhsetai kai gaza kai odunhqhsetai sfodra kai akkarwn oti hscunqh epi tw paraptwmati authV kai apoleitai basileuV ek gazhV kai askalwn ou mh katoikhqh

6. kai katoikhsousin allogeneiV en azwtw kai kaqelw ubrin allofulwn

7. kai exarw to aima autwn ek stomatoV autwn kai ta bdelugmata autwn ek mesou odontwn autwn kai upoleifqhsetai kai outoV tw qew hmwn kai esontai wV ciliarcoV en iouda kai akkarwn wV o iebousaioV

8. kai uposthsomai tw oikw mou anasthma tou mh diaporeuesqai mhde anakamptein kai ou mh epelqh ep' autouV ouketi exelaunwn dioti nun ewraka en toiV ofqalmoiV mou

9. caire sfodra qugater siwn khrusse qugater ierousalhm idou o basileuV sou ercetai soi dikaioV kai swzwn autoV prauV kai epibebhkwV epi upozugion kai pwlon neon

10. kai exoleqreusei armata ex efraim kai ippon ex ierousalhm kai exoleqreuqhsetai toxon polemikon kai plhqoV kai eirhnh ex eqnwn kai katarxei udatwn ewV qalasshV kai potamwn diekbolaV ghV

11. kai su en aimati diaqhkhV exapesteilaV desmiouV sou ek lakkou ouk econtoV udwr

12. kaqhsesqe en ocurwmati desmioi thV sunagwghV kai anti miaV hmeraV paroikesiaV sou dipla antapodwsw soi

13. dioti eneteina se iouda emautw toxon eplhsa ton efraim kai epegerw ta tekna sou siwn epi ta tekna twn ellhnwn kai yhlafhsw se wV romfaian machtou

14. kai kurioV estai ep' autouV kai exeleusetai wV astraph boliV kai kurioV pantokratwr en salpiggi salpiei kai poreusetai en salw apeilhV autou

15. kurioV pantokratwr uperaspiei autwn kai katanalwsousin autouV kai katacwsousin autouV en liqoiV sfendonhV kai ekpiontai autouV wV oinon kai plhsousin wV fialaV qusiasthrion

16. kai swsei autouV kurioV en th hmera ekeinh wV probata laon autou dioti liqoi agioi kuliontai epi thV ghV autou

17. oti ei ti agaqon autou kai ei ti kalon par' autou sitoV neaniskoiV kai oinoV euwdiazwn eiV parqenouV

“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina