Löydetty 1043 Tulokset: ode

 • Gospodin mu odvrati: "Poði jer on mi je oruðe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove. (Djela apostolska 9, 15)

 • Ananija ode, uðe u kuæu, položi na nj ruke i reèe: "Savle, brate! Gospodin, Isus koji ti se ukaza na putu kojim si išao, posla me da progledaš i napuniš se Duha Svetoga." (Djela apostolska 9, 17)

 • Èim ode anðeo koji mu je govorio, pozove on dvojicu slugu i jednoga pobožna, privržena vojnika, (Djela apostolska 10, 7)

 • Prošavši prvu stražu, i drugu, doðoše do željeznih vrata koja vode u grad. Ona im se sama otvore te oni izaðu, proðu jednu ulicu, a onda anðeo odjednom odstupi od njega. (Djela apostolska 12, 10)

 • On im rukom mahnu neka šute pa im pripovjedi kako ga Gospodin izvede iz tamnice te dometnu: "Javite to Jakovu i braæi!" Onda izaðe i ode u drugo mjesto. (Djela apostolska 12, 17)

 • Kad ga pak okružiše uèenici, usta on i uðe u grad. Sutradan ode s Barnabom u Derbu. (Djela apostolska 14, 20)

 • Tad apostoli i starješine zajedno sa svom Crkvom zakljuèe izabrati neke muževe izmeðu sebe i poslati ih u Antiohiju s Pavlom i Barnabom. Bijahu to Juda zvani Barsaba, i Sila, muževi vodeæi meðu braæom. (Djela apostolska 15, 22)

 • Nakon toga napusti Pavao Atenu i ode u Korint. (Djela apostolska 18, 1)

 • I ode odande te prijeðe u kuæu nekoga bogobojazna èovjeka, imenom Ticija Justa, èija kuæa bijaše tik do sinagoge. (Djela apostolska 18, 7)

 • Neko se vrijeme zadrža pa onda ode i zareda galacijskim podruèjem i Frigijom utvrðujuæi sve uèenike. (Djela apostolska 18, 23)

 • Sutradan ode Pavao zajedno s nama k Jakovu. Naðoše se ondje i sve starješine. (Djela apostolska 21, 18)

 • Ti dakle nisi onaj Egipæanin koji je prije nekoliko dana pobunio i u pustinju odveo one èetiri tisuæe bodežara?" (Djela apostolska 21, 38)


“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina