Löydetty 261 Tulokset: Doma

  • Jahve æe najprije spasiti Judine šatore da se ponos doma Davidova i ponos Jeruzalemaca ne izdigne iznad Jude. (Zaharija 12, 7)

  • I plakat æe zemlja, svaka porodica napose, i žene njihove napose; porodica doma Davidova napose, i žene njihove napose; porodica doma Natanova napose, i žene njihove napose; (Zaharija 12, 12)

  • porodica doma Levijeva napose, i žene njihove napose; porodica Šimejeva napose, i žene njihove napose; (Zaharija 12, 13)

  • Poðite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! (Evanðelje po Mateju 10, 6)

  • On odgovori: "Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova." (Evanðelje po Mateju 15, 24)

  • k djevici zaruèenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. (Evanðelje po Luki 1, 27)

  • Tako i Josip, buduæi da je bio iz doma i loze Davidove, uziðe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju - u grad Davidov, koji se zove Betlehem - (Evanðelje po Luki 2, 4)

  • Vjerom Noa, upuæen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjernièke pravednosti. (Poslanica Hebrejima 11, 7)

  • Ta vrijeme je da zapoène Sud - od doma Božjega. No ako veæ od vas zapoèinje, kakav je onda svršetak onih što nisu poslušni Božjem evanðelju? (Prva Petrova poslanica 4, 17)


“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina