1. U one dane izaðe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta.

2. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom.

3. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad.

4. Tako i Josip, buduæi da je bio iz doma i loze Davidove, uziðe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju - u grad Davidov, koji se zove Betlehem -

5. da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaruènicom Marijom koja bijaše trudna.

6. I dok se bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi.

7. I porodi sina svoga, prvoroðenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu.

8. A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim su nebom èuvali noænu stražu kod svojih stada.

9. Anðeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše.

10. No anðeo im reèe: "Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod!

11. Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin.

12. I evo vam znaka: naæi æete novoroðenèe povijeno gdje leži u jaslama."

13. I odjednom se anðelu pridruži silna nebeska vojska hvaleæi Boga i govoreæi:

14. "Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!"

15. Èim anðeli otiðoše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge: "Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo što se to dogodilo, dogaðaj koji nam obznani Gospodin."

16. I pohite te pronaðu Mariju, Josipa i novoroðenèe gdje leži u jaslama.

17. Pošto sve pogledaše, ispripovijediše što im bijaše reèeno o tom djetetu.

18. A svi koji su to èuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri.

19. Marija u sebi pohranjivaše sve te dogaðaje i prebiraše ih u svome srcu.

20. Pastiri se zatim vratiše slaveæi i hvaleæi Boga za sve što su èuli i vidjeli kako im je bilo reèeno.

21. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anðeo prije njegova zaèeæa.

22. Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova èišæenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu -

23. kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvoroðenèe neka se posveti Gospodinu! -

24. i da prinesu žrtvu kako je reèeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubiæa.

25. Živio tada u Jeruzalemu èovjek po imenu Šimun. Taj èovjek, pravedan i bogobojazan, išèekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu.

26. Objavio mu Duh Sveti da neæe vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega.

27. Ponukan od Duha, doðe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon,

28. primi ga on u naruèje, blagoslovi Boga i reèe:

29. "Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po rijeèi svojoj, u miru!

30. Ta vidješe oèi moje spasenje tvoje,

31. koje si pripravio pred licem svih naroda:

32. svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga."

33. Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori.

34. Šimun ih blagoslovi i reèe Mariji, majci njegovoj: "Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuæe mnogima u Izraelu i za znak osporavan -

35. a i tebi æe samoj maè probosti dušu - da se razotkriju namisli mnogih srdaca!"

36. A bijaše neka proroèica Ana, kæi Penuelova, iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s mužem sedam godina,

37. a sama kao udovica do osamdeset i èetvrte. Nije napuštala Hrama, nego je postovima i molitvama danju i noæu služila Bogu.

38. Upravo u taj èas nadoðe. Hvalila je Boga i svima koji išèekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu.

39. Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret.

40. A dijete je raslo, jaèalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.

41. Njegovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem.

42. Kad mu bijaše dvanaest godina, uziðoše po obièaju blagdanskom.

43. Kad su minuli ti dani, vraæahu se oni, a djeèak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji.

44. Uvjereni da je meðu suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti meðu rodbinom i znancima.

45. I kad ga ne naðu, vrate se u Jeruzalem tražeæi ga.

46. Nakon tri dana naðoše ga u Hramu gdje sjedi posred uèitelja, sluša ih i pita.

47. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošæu i odgovorima njegovim.

48. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reèe: "Sinko, zašto si nam to uèinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili."

49. A on im reèe: "Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?"

50. Oni ne razumješe rijeèi koju im reèe.

51. I siðe s njima, doðe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno èuvala sve ove uspomene u svom srcu.

52. A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi.

O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina