1. Proroštvo. Besjeda Jahvina o Izraelu. Govori Jahve koji razape nebesa, utemelji zemlju i stvori dah èovjeku u grudima:

2. "Evo, uèinit æu Jeruzalem èašom opojnom svim narodima uokolo - za opsade Jeruzalema.

3. U onaj dan uèinit æu Jeruzalem teškim kamenom svim narodima: svi koji ga budu dizali teško æe se izraniti, a skupit æe se na nj svi narodi zemlje.

4. U onaj dan - rijeè je Jahvina - udarit æu sve konje strahom, a njine jahaèe mahnitošæu. Ali nad domom Judinim otvorit æu oèi, a sljepilom æu udariti sve konje narodÄa.

5. Tada æe u srcu reæi plemena Judina: 'Snaga je Jeruzalemaca u Jahvi nad Vojskama, Bogu njihovu!'

6. U onaj dan uèinit æu da plemena Judina budu kao žeravnica užarena na drvlju, kao baklja upaljena na snoplju: i proždirat æe zdesna i slijeva sve narode uokolo. A Jeruzalem æe i dalje stajati na svome mjestu."

7. Jahve æe najprije spasiti Judine šatore da se ponos doma Davidova i ponos Jeruzalemaca ne izdigne iznad Jude.

8. U onaj dan Jahve æe zakriliti Jeruzalemce: najsustaliji meðu njima bit æe u onaj dan kao David, a dom Davidov bit æe kao božanstvo, kao Anðeo Jahvin pred njima.

9. "U onaj dan pregnut æu da uništim sve narode koji doðu na Jeruzalem.

10. A na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit æu duh milosni i molitveni. I gledat æe na onoga koga su proboli; naricat æe nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca.

11. U onaj dan plaè velik æe nastati u Jeruzalemu, poput plaèa hadad-rimonskog u ravnici megidonskoj.

12. I plakat æe zemlja, svaka porodica napose, i žene njihove napose; porodica doma Davidova napose, i žene njihove napose; porodica doma Natanova napose, i žene njihove napose;

13. porodica doma Levijeva napose, i žene njihove napose; porodica Šimejeva napose, i žene njihove napose;

14. i sve ostale porodice, svaka porodica za sebe, i žene njihove napose.

“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina