1. pauloV douloV qeou apostoloV de ihsou cristou kata pistin eklektwn qeou kai epignwsin alhqeiaV thV kat eusebeian

2. ep elpidi zwhV aiwniou hn ephggeilato o ayeudhV qeoV pro cronwn aiwniwn

3. efanerwsen de kairoiV idioiV ton logon autou en khrugmati o episteuqhn egw kat epitaghn tou swthroV hmwn qeou

4. titw gnhsiw teknw kata koinhn pistin cariV eleoV eirhnh apo qeou patroV kai kuriou ihsou cristou tou swthroV hmwn

5. toutou carin katelipon se en krhth ina ta leiponta epidiorqwsh kai katasthshV kata polin presbuterouV wV egw soi dietaxamhn

6. ei tiV estin anegklhtoV miaV gunaikoV anhr tekna ecwn pista mh en kathgoria aswtiaV h anupotakta

7. dei gar ton episkopon anegklhton einai wV qeou oikonomon mh auqadh mh orgilon mh paroinon mh plhkthn mh aiscrokerdh

8. alla filoxenon filagaqon swfrona dikaion osion egkrath

9. antecomenon tou kata thn didachn pistou logou ina dunatoV h kai parakalein en th didaskalia th ugiainoush kai touV antilegontaV elegcein

10. eisin gar polloi kai anupotaktoi mataiologoi kai frenapatai malista oi ek peritomhV

11. ouV dei epistomizein oitineV olouV oikouV anatrepousin didaskonteV a mh dei aiscrou kerdouV carin

12. eipen tiV ex autwn idioV autwn profhthV krhteV aei yeustai kaka qhria gastereV argai

13. h marturia auth estin alhqhV di hn aitian elegce autouV apotomwV ina ugiainwsin en th pistei

14. mh proseconteV ioudaikoiV muqoiV kai entolaiV anqrwpwn apostrefomenwn thn alhqeian

15. panta men kaqara toiV kaqaroiV toiV de memiasmenoiV kai apistoiV ouden kaqaron alla memiantai autwn kai o nouV kai h suneidhsiV

16. qeon omologousin eidenai toiV de ergoiV arnountai bdeluktoi onteV kai apeiqeiV kai proV pan ergon agaqon adokimoi


“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina