1. eiV to teloV uper twn lhnwn yalmoV tw dauid

2. kurie o kurioV hmwn wV qaumaston to onoma sou en pash th gh oti ephrqh h megaloprepeia sou uperanw twn ouranwn

3. ek stomatoV nhpiwn kai qhlazontwn kathrtisw ainon eneka twn ecqrwn sou tou katalusai ecqron kai ekdikhthn

4. oti oyomai touV ouranouV erga twn daktulwn sou selhnhn kai asteraV a su eqemeliwsaV

5. ti estin anqrwpoV oti mimnhskh autou h uioV anqrwpou oti episkepth auton

6. hlattwsaV auton bracu ti par' aggelouV doxh kai timh estefanwsaV auton

7. kai katesthsaV auton epi ta erga twn ceirwn sou panta upetaxaV upokatw twn podwn autou

8. probata kai boaV pasaV eti de kai ta kthnh tou pediou

9. ta peteina tou ouranou kai touV icquaV thV qalasshV ta diaporeuomena tribouV qalasswn

10. kurie o kurioV hmwn wV qaumaston to onoma sou en pash th gh

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina