1. wdh twn anabaqmwn tw dauid idou dh ti kalon h ti terpnon all' h to katoikein adelfouV epi to auto

2. wV muron epi kefalhV to katabainon epi pwgwna ton pwgwna ton aarwn to katabainon epi thn wan tou endumatoV autou

3. wV drosoV aermwn h katabainousa epi ta orh siwn oti ekei eneteilato kurioV thn eulogian kai zwhn ewV tou aiwnoV

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina