1. peri de ton kairon touton thn deuteran efodon o antiocoV eiV aigupton esteilato

2. sunebh de kaq' olhn thn polin scedon ef' hmeraV tessarakonta fainesqai dia twn aerwn trecontaV ippeiV diacrusouV stolaV econtaV kai logcaV speirhdon exwplismenouV kai macairwn spasmouV

3. kai ilaV ippwn diatetagmenaV kai prosbolaV ginomenaV kai katadromaV ekaterwn kai aspidwn kinhseiV kai kamakwn plhqh kai belwn bolaV kai crusewn kosmwn eklamyeiV kai pantoiouV qwrakismouV

4. dio panteV hxioun ep' agaqw thn epifaneian gegenhsqai

5. genomenhV de laliaV yeudouV wV methllacotoV antiocou ton bion paralabwn o iaswn ouk elattouV twn ciliwn aifnidiwV epi thn polin sunetelesato epiqesin twn de epi tw teicei sunelasqentwn kai teloV hdh katalambanomenhV thV polewV o menelaoV eiV thn akropolin efugadeusen

6. o de iaswn epoieito sfagaV twn politwn twn idiwn afeidwV ou sunnown thn eiV touV suggeneiV euhmerian dushmerian einai thn megisthn dokwn de polemiwn kai ouc omoeqnwn tropaia kataballesqai

7. thV men archV ouk ekrathsen to de teloV thV epiboulhV aiscunhn labwn fugaV palin eiV thn ammanitin aphlqen

8. peraV oun kakhV katastrofhV etucen egklhqeiV proV aretan ton twn arabwn turannon polin ek polewV feugwn diwkomenoV upo pantwn stugoumenoV wV twn nomwn apostathV kai bdelussomenoV wV patridoV kai politwn dhmioV eiV aigupton exebrasqh

9. kai o sucnouV thV patridoV apoxenwsaV epi xenhV apwleto proV lakedaimoniouV anacqeiV wV dia thn suggeneian teuxomenoV skephV

10. kai o plhqoV atafwn ekriyaV apenqhtoV egenhqh kai khdeiaV oud' hstinosoun oute patrwou tafou metescen

11. prospesontwn de tw basilei peri twn gegonotwn dielaben apostatein thn ioudaian oqen anazeuxaV ex aiguptou teqhriwmenoV th yuch elaben thn men polin dorialwton

12. kai ekeleusen toiV stratiwtaiV koptein afeidwV touV empiptontaV kai touV eiV taV oikiaV anabainontaV katasfazein

13. egineto de newn kai presbuterwn anairesiV anhbwn te kai gunaikwn kai teknwn afanismoV parqenwn te kai nhpiwn sfagai

14. oktw de muriadeV en taiV pasaiV hmeraiV trisin katefqarhsan tessareV men en ceirwn nomaiV ouc htton de twn esfagmenwn epraqhsan

15. ouk arkesqeiV de toutoiV katetolmhsen eiV to pashV thV ghV agiwtaton ieron eiselqein odhgon ecwn ton menelaon ton kai twn nomwn kai thV patridoV prodothn gegonota

16. kai taiV miaraiV cersin ta iera skeuh lambanwn kai ta up' allwn basilewn anateqenta proV auxhsin kai doxan tou topou kai timhn taiV bebhloiV cersin sussurwn

17. kai emetewrizeto thn dianoian o antiocoV ou sunorwn oti dia taV amartiaV twn thn polin oikountwn apwrgistai bracewV o despothV dio gegonen peri ton topon parorasiV

18. ei de mh sunebh prosenecesqai polloiV amarthmasin kaqaper hn o hliodwroV o pemfqeiV upo seleukou tou basilewV epi thn episkeyin tou gazofulakiou outoV proacqeiV paracrhma mastigwqeiV anetraph tou qrasouV

19. all' ou dia ton topon to eqnoV alla dia to eqnoV ton topon o kurioV exelexato

20. dioper kai autoV o topoV summetascwn twn tou eqnouV duspethmatwn genomenwn usteron euergethmatwn ekoinwnhsen kai o kataleifqeiV en th tou pantokratoroV orgh palin en th tou megalou despotou katallagh meta pashV doxhV epanwrqwqh

21. o goun antiocoV oktakosia proV toiV cilioiV apenegkamenoV ek tou ierou talanta qatton eiV thn antioceian ecwrisqh oiomenoV apo thV uperhfaniaV thn men ghn plwthn kai to pelagoV poreuton qesqai dia ton metewrismon thV kardiaV

22. katelipen de kai epistataV tou kakoun to genoV en men ierosolumoiV filippon to men genoV fruga ton de tropon barbarwteron econta tou katasthsantoV

23. en de garizin andronikon proV de toutoiV menelaon oV ceirista twn allwn uperhreto toiV politaiV apecqh de proV touV politaV ioudaiouV ecwn diaqesin

24. epemyen de ton musarchn apollwnion meta strateumatoV dismuriouV de proV toiV discilioiV prostaxaV touV en hlikia pantaV katasfaxai taV de gunaikaV kai touV newterouV pwlein

25. outoV de paragenomenoV eiV ierosoluma kai ton eirhnikon upokriqeiV epescen ewV thV agiaV hmeraV tou sabbatou kai labwn argountaV touV ioudaiouV toiV uf' eauton exoplhsian parhggeilen

26. kai touV exelqontaV pantaV epi thn qewrian sunexekenthsen kai eiV thn polin sun toiV oploiV eisdramwn ikana katestrwsen plhqh

27. ioudaV de o kai makkabaioV dekatoV pou genhqeiV kai anacwrhsaV eiV thn erhmon qhriwn tropon en toiV oresin diezh sun toiV met' autou kai thn cortwdh trofhn sitoumenoi dieteloun proV to mh metascein tou molusmou

“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina