1. met' oligon de pantelwV croniskon lusiaV epitropoV tou basilewV kai suggenhV kai epi twn pragmatwn lian barewV ferwn epi toiV gegonosi

2. sunaqroisaV peri taV oktw muriadaV kai thn ippon apasan paregineto epi touV ioudaiouV logizomenoV thn men polin ellhsin oikhthrion poihsein

3. to de ieron argurologhton kaqwV ta loipa twn eqnwn temenh prathn de kata etoV thn arcierwsunhn poihsein

4. oudamwV epilogizomenoV to tou qeou kratoV pefrenwmenoV de taiV muriasin twn pezwn kai taiV ciliasin twn ippewn kai toiV elefasin toiV ogdohkonta

5. eiselqwn de eiV thn ioudaian kai suneggisaV baiqsoura onti men erumnw cwriw ierosolumwn de apeconti wsei stadiouV pente touto eqliben

6. wV de metelabon oi peri ton makkabaion poliorkounta auton ta ocurwmata meta odurmwn kai dakruwn iketeuon sun toiV ocloiV ton kurion agaqon aggelon aposteilai proV swthrian tw israhl

7. autoV de prwtoV o makkabaioV analabwn ta opla proetreyato touV allouV ama autw diakinduneuontaV epibohqein toiV adelfoiV autwn omou de kai proqumwV exwrmhsan

8. autoqi de proV toiV ierosolumoiV ontwn efanh prohgoumenoV autwn efippoV en leukh esqhti panoplian crushn kradainwn

9. omou de panteV euloghsan ton elehmona qeon kai eperrwsqhsan taiV yucaiV ou monon anqrwpouV qhraV de touV agriwtatouV kai sidhra teich titrwskein onteV etoimoi

10. prohgon en diaskeuh ton ap' ouranou summacon econteV elehsantoV autouV tou kuriou

11. leonthdon de entinaxanteV eiV touV polemiouV katestrwsan autwn ciliouV proV toiV murioiV ippeiV de exakosiouV proV toiV cilioiV touV de pantaV hnagkasan feugein

12. oi pleioneV de autwn traumatiai gumnoi dieswqhsan kai autoV de o lusiaV aiscrwV feugwn dieswqh

13. ouk anouV de uparcwn proV eauton antiballwn to gegonoV peri auton elattwma kai sunnohsaV anikhtouV einai touV ebraiouV tou dunamenou qeou summacountoV autoiV

14. prosaposteilaV epeisen sulluesqai epi pasi toiV dikaioiV kai dioti kai ton basilea peisei filon autoiV anagkazwn genesqai

15. epeneusen de o makkabaioV epi pasin oiV o lusiaV parekalei tou sumferontoV frontizwn osa gar o makkabaioV epedwken tw lusia dia graptwn peri twn ioudaiwn sunecwrhsen o basileuV

16. hsan gar ai gegrammenai toiV ioudaioiV epistolai para men lusiou periecousai ton tropon touton lusiaV tw plhqei twn ioudaiwn cairein

17. iwannhV kai abessalwm oi pemfqenteV par' umwn epidonteV ton upogegrammenon crhmatismon hxioun peri twn di' autou shmainomenwn

18. osa men oun edei kai tw basilei prosenecqhnai diesafhsa a de hn endecomena sunecwrhsen

19. ean men oun sunthrhshte thn eiV ta pragmata eunoian kai eiV to loipon peirasomai paraitioV agaqwn genesqai

20. uper de toutwn kai twn kata meroV entetalmai toutoiV te kai toiV par' emou dialecqhnai umin

21. errwsqe etouV ekatostou tessarakostou ogdoou dioV korinqiou tetradi kai eikadi

22. h de tou basilewV epistolh perieicen outwV basileuV antiocoV tw adelfw lusia cairein

23. tou patroV hmwn eiV qeouV metastantoV boulomenoi touV ek thV basileiaV ataracouV ontaV genesqai proV thn twn idiwn epimeleian

24. akhkooteV touV ioudaiouV mh suneudokountaV th tou patroV epi ta ellhnika metaqesei alla thn eautwn agwghn airetizontaV axiountaV sugcwrhqhnai autoiV ta nomima

25. airoumenoi oun kai touto to eqnoV ektoV tarachV einai krinomen to te ieron apokatastaqhnai autoiV kai politeuesqai kata ta epi twn progonwn autwn eqh

26. eu oun poihseiV diapemyamenoV proV autouV kai douV dexiaV opwV eidoteV thn hmeteran proairesin euqumoi te wsin kai hdewV diaginwntai proV th twn idiwn antilhmyei

27. proV de to eqnoV h tou basilewV epistolh toiade hn basileuV antiocoV th gerousia twn ioudaiwn kai toiV alloiV ioudaioiV cairein

28. ei errwsqe eih an wV boulomeqa kai autoi de ugiainomen

29. enefanisen hmin menelaoV boulesqai katelqontaV umaV ginesqai proV toiV idioiV

30. toiV oun kataporeuomenoiV mecri triakadoV xanqikou uparxei dexia meta thV adeiaV

31. crhsqai touV ioudaiouV toiV eautwn dapanhmasin kai nomoiV kaqa kai to proteron kai oudeiV autwn kat' oudena tropon parenoclhqhsetai peri twn hgnohmenwn

32. pepomfa de kai ton menelaon parakalesonta umaV

33. errwsqe etouV ekatostou tessarakostou ogdoou xanqikou pentekaidekath

34. epemyan de kai oi rwmaioi proV autouV epistolhn ecousan outwV kointoV memmioV titoV manioV presbutai rwmaiwn tw dhmw twn ioudaiwn cairein

35. uper wn lusiaV o suggenhV tou basilewV sunecwrhsen umin kai hmeiV suneudokoumen

36. a de ekrinen prosanenecqhnai tw basilei pemyate tina paracrhma episkeyamenoi peri toutwn ina ekqwmen wV kaqhkei umin hmeiV gar prosagomen proV antioceian

37. dio speusate kai pemyate tinaV opwV kai hmeiV epignwmen opoiaV este gnwmhV

38. ugiainete etouV ekatostou tessarakostou ogdoou xanqikou pentekaidekath

“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina