1. eurisketai de en taiV apografaiV ieremiaV o profhthV oti ekeleusen tou puroV labein touV metagenomenouV wV seshmantai

2. kai wV eneteilato toiV metagenomenoiV o profhthV douV autoiV ton nomon ina mh epilaqwntai twn prostagmatwn tou kuriou kai ina mh apoplanhqwsin taiV dianoiaiV bleponteV agalmata crusa kai argura kai ton peri auta kosmon

3. kai etera toiauta legwn parekalei mh aposthnai ton nomon apo thV kardiaV autwn

4. hn de en th grafh wV thn skhnhn kai thn kibwton ekeleusen o profhthV crhmatismou genhqentoV autw sunakolouqein wV de exhlqen eiV to oroV ou o mwushV anabaV eqeasato thn tou qeou klhronomian

5. kai elqwn o ieremiaV euren oikon antrwdh kai thn skhnhn kai thn kibwton kai to qusiasthrion tou qumiamatoV eishnegken ekei kai thn quran enefraxen

6. kai proselqonteV tineV twn sunakolouqountwn wste epishmanasqai thn odon kai ouk edunhqhsan eurein

7. wV de o ieremiaV egnw memyamenoV autoiV eipen oti kai agnwstoV o topoV estai ewV an sunagagh o qeoV episunagwghn tou laou kai ilewV genhtai

8. kai tote o kurioV anadeixei tauta kai ofqhsetai h doxa tou kuriou kai h nefelh wV epi mwush edhlouto wV kai o salwmwn hxiwsen ina o topoV kaqagiasqh megalwV

9. diesafeito de kai wV sofian ecwn anhnegken qusian egkainismou kai thV teleiwsewV tou ierou

10. kaqwV kai mwushV proshuxato proV kurion kai katebh pur ek tou ouranou kai ta thV qusiaV edapanhsen outwV kai salwmwn proshuxato kai kataban to pur anhlwsen ta olokautwmata

11. kai eipen mwushV dia to mh bebrwsqai to peri thV amartiaV anhlwqh

12. wsautwV kai o salwmwn taV oktw hmeraV hgagen

13. exhgounto de kai en taiV anagrafaiV kai en toiV upomnhmatismoiV toiV kata ton neemian ta auta kai wV kataballomenoV biblioqhkhn episunhgagen ta peri twn basilewn biblia kai profhtwn kai ta tou dauid kai epistolaV basilewn peri anaqematwn

14. wsautwV de kai ioudaV ta diapeptwkota dia ton gegonota polemon hmin episunhgagen panta kai estin par' hmin

15. wn oun ean creian echte touV apokomiountaV umin apostellete

16. mellonteV oun agein ton kaqarismon egrayamen umin kalwV oun poihsete agonteV taV hmeraV

17. o de qeoV o swsaV ton panta laon autou kai apodouV thn klhronomian pasin kai to basileion kai to ierateuma kai ton agiasmon

18. kaqwV ephggeilato dia tou nomou elpizomen gar epi tw qew oti tacewV hmaV elehsei kai episunaxei ek thV upo ton ouranon eiV ton agion topon exeileto gar hmaV ek megalwn kakwn kai ton topon ekaqarisen

19. ta de kata ton ioudan ton makkabaion kai touV toutou adelfouV kai ton tou ierou tou megistou kaqarismon kai ton tou bwmou egkainismon

20. eti te touV proV antiocon ton epifanh kai ton toutou uion eupatora polemouV

21. kai taV ex ouranou genomenaV epifaneiaV toiV uper tou ioudaismou filotimwV andragaqhsasin wste thn olhn cwran oligouV ontaV lehlatein kai ta barbara plhqh diwkein

22. kai to peribohton kaq' olhn thn oikoumenhn ieron anakomisasqai kai thn polin eleuqerwsai kai touV mellontaV kataluesqai nomouV epanorqwsai tou kuriou meta pashV epieikeiaV ilew genomenou autoiV

23. upo iaswnoV tou kurhnaiou dedhlwmena dia pente bibliwn peirasomeqa di' enoV suntagmatoV epitemein

24. sunorwnteV gar to cuma twn ariqmwn kai thn ousan duscereian toiV qelousin eiskukleisqai toiV thV istoriaV dihghmasin dia to plhqoV thV ulhV

25. efrontisamen toiV men boulomenoiV anaginwskein yucagwgian toiV de filofronousin eiV to dia mnhmhV analabein eukopian pasin de toiV entugcanousin wfeleian

26. kai hmin men toiV thn kakopaqeian epidedegmenoiV thV epitomhV ou radion idrwtoV de kai agrupniaV to pragma

27. kaqaper tw paraskeuazonti sumposion kai zhtounti thn eterwn lusiteleian ouk eucereV omwV dia thn twn pollwn eucaristian hdewV thn kakopaqeian upoisomen

28. to men diakriboun peri ekastwn tw suggrafei paracwrhsanteV to de epiporeuesqai toiV upogrammoiV thV epitomhV diaponounteV

29. kaqaper gar thV kainhV oikiaV arcitektoni thV olhV katabolhV frontisteon tw de egkaiein kai zwgrafein epiceirounti ta epithdeia proV diakosmhsin exetasteon outwV dokw kai epi hmwn

30. to men embateuein kai peripaton poieisqai logwn kai polupragmonein en toiV kata meroV tw thV istoriaV archgeth kaqhkei

31. to de suntomon thV lexewV metadiwkein kai to exergastikon thV pragmateiaV paraiteisqai tw thn metafrasin poioumenw sugcwrhteon

32. enteuqen oun arxwmeqa thV dihghsewV toiV proeirhmenoiV tosouton epizeuxanteV euhqeV gar to men pro thV istoriaV pleonazein thn de istorian epitemein

“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina