1. etouV oktwkaidekatou naboucodonosor basileuV dioikwn poleiV kai cwraV kai pantaV touV katoikountaV epi thV ghV apo indikhV ewV aiqiopiaV epoihsen eikona crushn to uyoV authV phcwn exhkonta kai to platoV authV phcwn ex kai esthsen authn en pediw tou peribolou cwraV babulwniaV

2. kai naboucodonosor basileuV basilewn kai kurieuwn thV oikoumenhV olhV apesteilen episunagagein panta ta eqnh kai fulaV kai glwssaV satrapaV strathgouV toparcaV kai upatouV dioikhtaV kai touV ep' exousiwn kata cwran kai pantaV touV kata thn oikoumenhn elqein eiV ton egkainismon thV eikonoV thV crushV hn esthse naboucodonosor o basileuV

3. kai esthsan oi progegrammenoi katenanti thV eikonoV

4. kai o khrux ekhruxe toiV ocloiV umin paraggelletai eqnh kai cwrai laoi kai glwssai

5. otan akoushte thV fwnhV thV salpiggoV suriggoV kai kiqaraV sambukhV kai yalthriou sumfwniaV kai pantoV genouV mousikwn pesonteV proskunhsate th eikoni th crush hn esthse naboucodonosor basileuV

6. kai paV oV an mh peswn proskunhsh embalousin auton eiV thn kaminon tou puroV thn kaiomenhn

7. kai en tw kairw ekeinw ote hkousan panta ta eqnh thV fwnhV thV salpiggoV kai pantoV hcou mousikwn piptonta panta ta eqnh fulai kai glwssai prosekunhsan th eikoni th crush hn esthse naboucodonosor katenanti toutou

8. en ekeinw tw kairw proselqonteV andreV caldaioi diebalon touV ioudaiouV

9. kai upolabonteV eipon kurie basileu eiV ton aiwna zhqi

10. su basileu prosetaxaV kai ekrinaV ina paV anqrwpoV oV an akoush thV fwnhV thV salpiggoV kai pantoV hcou mousikwn peswn proskunhsh th eikoni th crush

11. kai oV an mh peswn proskunhsh emblhqhsetai eiV thn kaminon tou puroV thn kaiomenhn

12. eisi de tineV andreV ioudaioi ouV katesthsaV epi thV cwraV thV babulwniaV sedrac misac abdenagw oi anqrwpoi ekeinoi ouk efobhqhsan sou thn entolhn kai tw eidwlw sou ouk elatreusan kai th eikoni sou th crush h esthsaV ou prosekunhsan

13. tote naboucodonosor qumwqeiV orgh prosetaxen agagein ton sedrac misac abdenagw tote oi anqrwpoi hcqhsan proV ton basilea

14. ouV kai sunidwn naboucodonosor o basileuV eipen autoiV dia ti sedrac misac abdenagw toiV qeoiV mou ou latreuete kai th eikoni th crush hn esthsa ou proskuneite

15. kai nun ei men ecete etoimwV ama tw akousai thV salpiggoV kai pantoV hcou mousikwn pesonteV proskunhsai th eikoni th crush h esthsa ei de mh ge ginwskete oti mh proskunhsantwn umwn auqwri emblhqhsesqe eiV thn kaminon tou puroV thn kaiomenhn kai poioV qeoV exeleitai umaV ek twn ceirwn mou

16. apokriqenteV de sedrac misac abdenagw eipan tw basilei naboucodonosor basileu ou creian ecomen hmeiV epi th epitagh tauth apokriqhnai soi

17. esti gar qeoV en ouranoiV eiV kurioV hmwn on foboumeqa oV esti dunatoV exelesqai hmaV ek thV kaminou tou puroV kai ek twn ceirwn sou basileu exeleitai hmaV

18. kai tote faneron soi estai oti oute tw eidwlw sou latreuomen oute th eikoni sou th crush hn esthsaV proskunoumen

19. tote naboucodonosor eplhsqh qumou kai h morfh tou proswpou autou hlloiwqh kai epetaxe kahnai thn kaminon eptaplasiwV par' o edei authn kahnai

20. kai andraV iscurotatouV twn en th dunamei epetaxe sumpodisantaV ton sedrac misac abdenagw embalein eiV thn kaminon tou puroV thn kaiomenhn

21. tote oi andreV ekeinoi sunepodisqhsan econteV ta upodhmata autwn kai taV tiaraV autwn epi twn kefalwn autwn sun tw imatismw autwn kai eblhqhsan eiV thn kaminon

22. epeidh to prostagma tou basilewV hpeigen kai h kaminoV exekauqh uper to proteron eptaplasiwV kai oi andreV oi proceirisqenteV sumpodisanteV autouV kai prosagagonteV th kaminw enebalosan eiV authn

23. touV men oun andraV touV sumpodisantaV touV peri ton azarian exelqousa h flox ek thV kaminou enepurise kai apekteinen autoi de sunethrhqhsan

24. kai egeneto en tw akousai ton basilea umnountwn autwn kai estwV eqewrei autouV zwntaV tote naboucodonosor o basileuV eqaumase kai anesth speusaV kai eipen toiV filoiV autou

25. idou egw orw andraV tessaraV lelumenouV peripatountaV en tw puri kai fqora oudemia egenhqh en autoiV kai h orasiV tou tetartou omoiwma aggelou qeou

26. kai proselqwn o basileuV proV thn quran thV kaminou thV kaiomenhV tw puri ekalesen autouV ex onomatoV sedrac misac abdenagw oi paideV tou qeou twn qewn tou uyistou exelqete ek tou puroV outwV oun exhlqon oi andreV ek mesou tou puroV

27. kai sunhcqhsan oi upatoi toparcai kai arcipatriwtai kai oi filoi tou basilewV kai eqewroun touV anqrwpouV ekeinouV oti ouc hyato to pur tou swmatoV autwn kai ai triceV autwn ou katekahsan kai ta sarabara autwn ouk hlloiwqhsan oude osmh tou puroV hn en autoiV

28. upolabwn de naboucodonosor o basileuV eipen euloghtoV kurioV o qeoV tou sedrac misac abdenagw oV apesteile ton aggelon autou kai eswse touV paidaV autou touV elpisantaV ep' auton thn gar prostaghn tou basilewV hqethsan kai paredwkan ta swmata autwn eiV empurismon ina mh latreuswsi mhde proskunhswsi qew eterw all' h tw qew autwn

29. kai nun egw krinw ina pan eqnoV kai pasai fulai kai pasai glwssai oV an blasfhmhsh eiV ton kurion ton qeon sedrac misac abdenagw diamelisqhsetai kai h oikia autou dhmeuqhsetai dioti ouk estin qeoV eteroV oV dunhsetai exelesqai outwV

30. outwV oun o basileuV tw sedrac misac abdenagw exousian douV ef' olhV thV cwraV katesthsen autouV arcontaV

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina